عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه مشارکتی دیوید دریسکل:

وی معتقد می باشد، مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی می باشد:

الف ) توسعه  در وهله اول و پیش از همه، بایستی به نفع ساکنان محلی باشد.

ب ) مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند، دقیق ترین اطلاعات را درمورد آن محدوده دارند.

ج ) مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات می پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم گیری دارند.

از نظر دریسکل اشکال مختلفی از مشارکت هست که در دو دسته کلی تر “مشارکت” وعدم مشارکت جای می گیرد. براین اساس می توان قلمرو مشارکت و عدم مشارکت را از  هم جدا نمود.

پارادایم ترکیبی مشارکت با در نظر داشتن پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه واقعیت اجتماعی و برای پرهیز ازهرنوع تقلیل گرایی، برای تبیین مشارکت اجتماعی در سال­های اخیر رشد یافته و معتقد می باشد در تبیین واقعیت­ها و فرایندهای اجتماعی، بایستی نگاهی کل گرایانه تر داشت و نوعی کثرت گرایی روش شناختی را پذیرفت. برای مثال پوتر و توماس بر توجه   به عوامل ساختاری و نیز عامل فعال انسانی در پویشهای توسعه  و مشارکت تأکید کرده اند چراکه  از نظر آنان، تأکید بر یک عامل در طریقه توسعه  تصویر ناقصی از آن ارائه می دهد.

رویکرد پارادایم ترکیبی مشارکت، با طرح اندیشه­های توسعه  از پایین، درون زا و بومی که  با مفاهیم خوداتکایی و مشارکت مردمی آمیختگی شدیدی دارد و بر بهره گیری از منابع طبیعی، انسانی و نهادی با هدف ارضاء نیازهای اساسی افراد هر منطقه تأکید دارند، قرابت دارد. اندیشه صاحبنظرانی زیرا گاندی، نایرره، شوماخر و ساکس در طرح این رویکرد تأثیرگذار بوده می باشد.

دریکسل با گوشه چشمی به رهیافت یا پارادایم ترکیبی نسبت به مشارکت، دیدگاههای خود در مورد نحوه مشارکت شهروندان را در امور شهر ابراز کرده می باشد. وی معتقد می باشد، مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی می باشد:

الف) توسعه، در وهله اول و پیش ازهمه، بایستی به نفع ساکنان محلی باشد.

ب) مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند، دقیق ترین اطلاعات را درمورد آن محدوده دارند.

ج ) مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات می پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم­گیری دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه