ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

ب) مشارکت عینی:

از شهروندان خواسته شده اندازه مشارکت خویش را در بعضی از امور شهری از قبیل پرداخت عوارض، همکاری در اجرای پروژه های شهری، همکاری در زیباسازی محله، نگهداری فضای سبز و … اظهار کنند. جدول زیر اندازه مشارکت را در موارد فوق نشان می دهد.

 

8 درصد مشارکت خیلی کم و 14 درصد مشارکت شان کم می باشد. همچنین 22 درصد مشارکت خیلی زیاد و 23 درصد زیاد دارند. با در نظر داشتن نتایج فوق حدود 45 درصد شهروندان مشارکت بالایی در انجمن و اولیاء دارند و از این نظر می توان گفت مشارکت شهروندان در انجمن و اولیاء در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

در مورد سازمان های غیر دولتی، مشارکت تاحدی پایین می باشد و علت این امر شاید نهادینه نشدن این سازمان ها و عدم آگاهی مردم از وجود چنین سازمانهایی می باشد. در حدود 12 درصد مشارکت خیلی کم و 20 درصد مشاکت شان کم می باشد. از سوی دیگر فقط 7 درصد مشارکت خیلی زیادی در این سازمان ها دارند.

در مورد مشارکت در انجمن های خیریه وضعیت مشارکت تاحدی بهتر می باشد. 5 درصد مشارکت خیلی کم و 14 درصد مشارکت شان کم می باشد از سوی دیگر 18 درصد مشارکت خیلی زیاد و 27 درصد مشارکت زیاد دارند در مجموع  در حدود  45 درصد شهروندان مشارکت بالایی در این سازمان ها دارند.

وضعیت مشارکت در هیات های مذهبی از موارد قبلی بهتر می باشد. حدود 35 درصد مشارکت زیاد و 18 درصد مشارکت خیلی زیادی دارند در مجموع حدود 53 درصد شهروندان مورد مطالعه مشارکت شان در هیات های مذهبی در حد بالایی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرداخت عوارض شهری هزینه هایی می باشد که شهروندان به صورت مالی متحمل می شوند. چنانچه در بالا نیز تصریح گردید شهروندان نظر چندان مساعدی به پرداخت مالیات ندارند. به نظر می رسد در مورد پرداخت به موقع عوارض شهرداری نیز همین رویه نظاره می گردد. در حدود 33 درصد اظهار داشته اند این کار را انجام می دهند یعنی عوارض شهرداری را به موقع پرداخت می کنند در حالی که 34 درصد اظهار داشته اند عوارض را به موقع پرداخت نمی کنند. به این ترتیب از این نظر مشارکت شهروندان چندان مطلوب نیست.

همکاری در اجرای پروژه های شهری موضوع دیگری می باشد که با مشارکت شهروندان امکان پذیر شده و زمینه توسعه شهری را فراهم می سازد. در حدود 21 درصد اظهار داشته اند مشارکت خیلی زیاد و 33 درصد مشارکت زیادی در اجرای این پروژه ها دارند. در مجموع حدود 54 درصد شهروندان مشارکت بالایی در اجرای پروژه های شهری دارند و از این نظر مشارکت شهروندان در حد نسبتاً مطلوبی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه