عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

– نتایج طریقه خطی و غیرخطی دمای حداقل با روش کمترین مربعات خطا، طریقه عددی داده­های واقعی را به ما نشان می­دهد. این نتایج افزایش دما در ایستگاه خرم­آباد در چهار فصل مورد مطالعه را نشان داد، که در میان فصل­های مطالعه شده پاییز از طریقه افزایشی ملایم­تر، و فصل بهار از شیب طریقه افزایشی تندتری برخوردار می باشد.

7 –  نتایج روش هموار ساز هالت – وینترز بر روی داده­ها که به صورت فصلی و ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت نشان داد که دمای حداقل در فصل­های زمستان، بهار و تابستان طریقه افزایشی داشته می باشد؛ اما فصل پاییز طریقه معنی­داری را به خوبی نشان نمی­دهد و دما در آن به مقدار خیلی کم رو به افزایش می باشد، و صحت آن نیز با آزمون من – کندال تایید گردید.

8 – در مطالعه اولیه از آزمون هموار ساز هالت – وینترز چنین نتیجه می­گردد که درصد مقدار خطای آن نسبت به روش ARIMA کمتر می­باشد و دلیل آن حساس نبودن روش هالت – وینترز نسبت به داده­های منفی می­باشد. اما برای نتیجه­گیری بهتر از طریقه داده­ها از روش  ARIMAهم بهره گیری گردید زیرا که داده­ها در این روش با کیفیت بالاتری برازش می­گردد.

6 3 اثبا­ت سوالات و فرضیات پژوهش

سوالات و فرضیات پژوهش بدین تبیین بوده­اند:

6 3 –  1 – سئوالات پژوهش

1- آیا دما­های حداقل در طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

6 3 –  2 – فرضیات پژوهش

1-  دماهای حداقل در منطقه مورد مطالعه روندی رو به کاهش داشته­اند.

2 – شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد.

در ارتباط با فرضیه اول: دماهای حداقل در منطقه مورد مطالعه طریقه رو به کاهش دارند فرضیه اول مورد تایید می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه