عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

پارادایم تعریف اجتماعی:

در این قالب، کنشگر اجتماعی موجودی فعال و صاحب اراده و اختیار می باشد و جهان اجتماعی محصول ذهن و اراده و نظام معانی کنشگر می باشد. در قالب پارادایم تعریف اجتماعی، ابعاد ارزشی و هنجاری کنش و اقدام مشارکت در نزد کنشگران اجتماعی اهمیتی اساسی پیدا می کند، به طوری که آمادگی های روانی اجتماعی که  توسط نظام معانی و ابعاد ارزشی و هنجاری حاکم بر ذهن کنشگران تعریف می گردد، اهمیت بسزایی می یابد. در این پارادایم، ارزشهای فرهنگی هستند که پیش نیاز اصلی برای وصول به مشارکت اجتماعی محسوب می شوند (همان، 75). به این ترتیب چنانچه کنشگران مشارکت را امری ارزشمند ارزیابی کنند و تفسیر مناسبی از وضعیت مشارکت داشته باشند آمادگی بیشتری جهت این امر خواهند داشت. هر فردی به عنوان یک کنشگر با در نظر داشتن تفسیری که از جایگاه دارد دست به اقدام می زند ممکن می باشد این برداشت او ضرورتاً با منافع مادیش همخوانی نداشته باشد با این حال زیرا مشارکت را امری ضروری می داند اقدام به مشارکت می کند.

2-3-12-3- پارادایم رفتار اجتماعی:

در قالب پارادایم رفتار اجتماعی، مشارکت اجتماعی به عنوان نوعی رفتار مورد مطالعه قرار می گیرد، رفتاری که صورت کاملاً عینی و خارجی داشته و تحت تأثیر محرک­های بیرونی قرار می گیرد. نظریه­های انتخاب عقلانی، نظریه مبادله و نظریه بازی در این پارادایم جای دارند. در نطریه کنش منطقی، فرض اساسی این می باشد که  افراد در صورتی به سوی اقدامات مشارکتی گرایش دارند که بپذیرند در شرایط جمعی و مشارکتی امکان دستیابی به فایده تسریع و تسهیل خواهد گردید (همان، 77-75). صاحبنظران این رویکرد مانند بلومر معتقدندکه فایده ای که از رفتار  خاصی برای افراد متصور می باشد باعث اقدام به اقدام یا بی عملی می گردد براین اساس پیامد و نتایجی که از مشارکت حاصل می گردد در اندازه مشارکت افراد تعیین کننده می باشد. لذا ایجاد مشوقهای از سوی مسئولین در امر مشارکت تاثیرگذار خواهد بود با این کار افراد احساس می کنند مشارکت آنها پیامد مثبتی در پی دارد و در نتیجه اقدام به مشارکت خواهند داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه