عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی استان اردبیل:

اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺷﺮق ﻓﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺸﻴﺪه و ﻃﻮﻳﻞ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب، ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو درﺟﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. فاصله ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﻳﻦ  نقطه آن در ﺣﺪود ٩۵ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ و فاصله ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘطه آن١٣٢ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

استان اردبیل با 17953 کیلومتر مربع وسعت در شمال غربی فلات ایران جای گرفته و حدوداً 09/1 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد.

ﺷﮑﻞ 3ــ١ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این استان از شمال با جمهوری آذربایجان، از جنوب با استان زنجان، از غرب با آذربایجان شرقی و از شرق با استان گیلان همسایه می باشد. 5 شهرستان این استان حدود 382 کیلومتر با کشور جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد که در 159 کیلومتر آن رودهای ارس و بالهارود جریان دارد.

سه عامل شکل دهنده اقلیم آب و هوایی استان، توپوگرافی، زاویه تابش نور و جریانات هوایی می باشد. سبلان با وسعت حدود 6 هزار کیلومتر مربع و 4811 متر ارتفاع در بین دو دشت پهناور مشکین شهر و اردبیل واقع شده می باشد.

سایت منبع

براساس آخرین تقسیمات کشوری استان اردبیل شامل10 شهرستان، 26 بخش، 23 شهر و 68 دهستان می باشد. این استان طبق آخرین سرشماری دارای بیش از 1228155 نفر جمعیت می باشد که شهر اردبیل بعنوان مرکز استان بیش از 418262 نفر از آن را در خود جای داده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه