عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از به­کارگیری مدل باکس – جنکینز

اگر داده­های سری زمانی دارای اثر فصلی یا طریقه باشند، بایستی آن­ها را در جهت ایستایی سوق داد. یعنی بایستی کوشش نمود سری مناسبی را که سطح ثابتی داشته باشد و همچنین ایستا باشد یا­فت. این ایده با اختیار کردن تفاضل­گیری فصلی یا غیر فصلی و یا هر دو با هم تامین می­گردد. در سری­های زمانی با اثر فصلی و طریقه، آغاز بایستی طول دوره فصل از روی نمودار سری زمانی اولیه مشخص گردد ( ساری صراف و جامعی 1381 ). اولین قدم در برازش مدل­های باکس جنکینز مطالعه ایستا بودن یا ناایستایی داده­ها می­باشد، برای این آزمون آغاز نمودار نرمال باقیمانده­ها و باقیمانده واریانس در طول زمان رسم گردید.

از رسم این دو نمودار در چهار  فصل مورد مطالعه چنین نتیجه گردید که داده­های مورد بهره گیری در این پژوهش در

میانگین ایستا و پایا می­باشند اما ناایستایی و ناپایی آن­ها مربوط به باقیمانده­های واریانس می­باشد که در هر چهار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل مشترک بوده می باشد شکل­های ( 5 – 31 تا 5 –  34).

همانگونه که در اشکا­­­ل ( 5 – 31 تا 5 – 34 )  مشخص می باشد در نمودار باقیمانده واریانس ناایستایی هست. برای حل این مشکل بایستی از آزمون باکس _کاکس بهره گیری نمود تا از این طریق به­توان داده­ها را به حد ایستای نرمال رساند. بر اساس تبدیلات توانی باکس _کاکس برای سری دمای حداقل مقادیر پارامتر تبدیل لاندا ( λ )، اگر برابر یک به دست آید، نشان دهنده­ی ایستا بودن سری­های مورد نظر می­باشد و در این مورد نیاز به تبدیل نمی­باشد. با بجای آوردن این آزمون معلوم گردید که دمای حداقل در فصل پاییز و بهار برابر با یک می­باشد، و در فصل­های زمستان و تابستان معادل 05/0 و 4-  می­باشد، که در نمودار ( 5 – 35 ) نشان داده شده می باشد.

در مرحله بعدی نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری­های مورد مطالعه رسم گردید. تا هم تشخیص مدل آسان­تر باشد و هم تغییرات آن در تناوب­­­های مختلف نشان داده گردد. همانگونه که از رسم نمودار خود همبستگی (ACF ) و خود همبستگی جزئی ( PACF )، در فصل زمستان مشخص می باشد، پارامتر مورد بهره گیری در شکل (5 – 36 )، نشان دهنده­ی معنی­دار نبودن ضریب خودهمبستگی مشاهدات می باشد. در نتیجه می­توان اظهار نمود که مدل دارای ضریب میانگین متحرک از نوع رتبه 0 می باشد ( MA 0 ). نمودار PACF نیز نشان می­دهد که ضریب خودهمبستگی جزئی غیر معنی­دار بوده و نشان­دهنده مناسب نبودن اتورگرسیو ( AR 0)، در مدل می­باشد. و پارامتر هر چه به طرف عدد صفر نزدیک­تر می­گردد طریقه رو به کاهش دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه