عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه مشارکتی جیمز میجلی:

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها  به مشارکت، آن را به چهار نوع تقسیم می کند:

1- شیوه ضد مشارکتی

طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت ھمگانی در تدوین سیاست­ها را که ممکن می باشد با اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند، نمی دهد .

2- شیوه مشارکت هدایت کننده

در این شیوه دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه های پنهانی، طرفداری می کند. مشارکت اجتماع محل در این شیوه، به مقصود کنترل سیاسی اجتماعی، با علم به این که مشارکت، اجرای طرح را تسهیل می کند، به کار می رود. در مجموع دولت­ها با بهره گیری از شیوه های مشارکت هدایت شده اهداف زیر را دنبال می کند:

بهره گیری ابزاری از مشارکت، برای اجرای طرح های عمرانی

کنترل جنبش ها و اجتماعات محلی

بهره گیری از جاذبه­های مشارکت برای کسب مشروعیت سیاسیاجتماعی

3- شیوه مشارکت فزاینده

در این شیوه دولت در برخورد با مشارکت به شکلی دوگانه اقدام می کند. به این ترتیب که در موضع گیریهای رسمی از آن طرفداری می کند، اما عملاً در مسیر تحقق پیشنهادهای مشارکتی اقدام موثری انجام نمی گردد (فدائی، 1390: 40).

2-3-13-4- نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون:

اسکات دیوید سون، گردونه مشارکت خود را برای بحث مشارکت شهروندی طراحی نمود. این گردونه، سطوح مختلفی از مشارکت را بدون این که ترجیحی برای هر یک قائل گردد، ارائه می کند. در این مدل، تصمیم گیری در تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان انجام می شود.

هر چند که دیوید سون برای سطوحی که برای مشارکت اظهار می کند، تقدم و تاخر خاصی قائل نیست و اساساً به ھمین دلیل از استعاره ی گردونه به جای نردبان بهره گیری می کند، اما به هر حال سطوح چهارگانه ای برای مشارکت در نظر دارد که عبارتند از:

١اطلاع رسانی ٢مشاوره ٣مشارکت ۴توانمند سازی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه