ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

3 مآندر

روندرودخانه امامزاده ابراهیم نشان می دهد که این رودخانه با دارابودن زیر شاخه های متعدد از همان سرچشمه حوضه در کوه خرکش و کله جان دارای مآندر بوده و بتدریج وقتی که به سمت کوهپایه و جلگه رفته شکل مآندری بیشتری به خود می گیرد. نقشه شبکه آب رودخانه نشان می دهد که طریقه رودخانه در حالت مآندری به هردو سمت راست و چپ بوده و مآندراین رودخانه تمام طول حوضه را دربرمی گیرد. بیشترین حالت مآندری آن را درحوالی لاسک، سلمرز و بخصوص بعد از منطقه بابا رکاب  به بعد یعنی طالقان و حوالی  حرم امامزاده ابراهیم و بالاتراز حرم  می توان نظاره نمود. شکل شاخه اصلی رودخانه در طی مسیرخود از چوبر در سمت راست راه اصلی قرار گرفته وپس ازطی مسیری کوهستانی وپر پیچ وخم در مرکزروستای درودخان این رودخانه به سمت چپ راه ارتباطی قرار گرفته و بستر این رودخانه از این پس عمیق تر بوده و پرتگاههای سنگی در اطراف آن زیاد می باشد.

 

4 قله

یکی دیگر از اشکال سطحی زمین که در حوضه های آبریز هست قله می باشد، که دارای ارتفاعات کوچک و بزرگ می باشد. قله ها در یک حوضه در واقع سرچشمه یک شاخه یا زیر شاخه می باشد و با اتصال قله ها یک حوضه به وجودمی آید. در حوضه امامزاده ابراهیم حدود 30 قله هست که تعداد 9 قله آن کمتر از 500 متر و 7 قله آن بیش از 500 متر ارتفاع دارند این قله بیشتر درغرب رودخانه اصلی بوده و بیشترین مناطق حوضه کوهستانی بوده و دارای قله های کوچک و بزرگ فراوانی می باشد. بعضی از این قله‎ها در اطراف بقعه بابارکاب و  طالقان، ویسرود و زیرشاخه کش خاله در شرق رودخانه هست. وجود این قله ها برای دوستداران کوه نوردی و صخره نوری بسیار جذاب بوده و بستر مناسبی برای این نوع گردشگری می باشد.

میانآب

در حوضه امامزاده ابراهیم میآناب های متعدد کوچک و بزرگی هست که در سرتاسر حوضه و در مناطق کوهستانی آن فراوان دیده می گردد این میانابها همانطور که از اسمش پیداست در میان شاخه های فرعی وخشکرودها وجود داشته وچون دیواری این شاخه ها را از هم جدا می کنند. طریقه میانابها در قسمت غربی و جنوب غربی رودخانه نشان می دهد که در این قسمت فرسایش آبی شدیدو در قسمت شرقی از شدت آن کاسته شده وکمتر می باشد. که مهمترین عامل آن را در بهم زدن اکوسیستم منطقه و از بین بردن پوشش گیاهی می توان عنوان نمود. در  جنوب غربی این رودخانه اکثر ساخت و سازها صورت گرفته می باشد. در نتیجه تخریب زیادتر صورت گرفته و فرسایش شدید تر می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد