ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

– نداشتن انعطاف ذهنی: جامعه پیچیده ونامتجانس امروز که  ناهمسانی­های گسترده دارد می طلبد که  مردم در برابر تفاوت های یکدیگر بردبار باشند وتساهل ونرمش نشان دهند.

– احساس حقارت: احساس بی نقشی واحساس نداشتن سودمندی سرانجام به حس حقارت فردی، احساس حقارت مانع می گردد که  بشر بتواند شکوفا گردد، سخن بگوید و با دیگران بیامیزد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- موانع ساختاری، از نظر موسسه تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل، موانع ساختاری محلی، ملی وبین المللی بسیاری در کشورهای جهان هست که  مانع مشارکت­های جدی مردم شده می باشد (سپهری، ١٣٧۴: 94-92).

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت:

2-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی:

در این قالب مشارکت اجتماعی به عنوان واقعیتی اجتماعی در اشکال جمعی، انجمنی، گروهی و نهادی عینیت پیدا می کند و از منظر کارکردی و ساختاری در قالب رویکردهای نظری کارکردیساختی و تضاد مورد وارسی نظری قرار می گیرد و در سطوح خرد و کلان و میانی با بهره گیری از رویکرد جمع گرایی و تبیین های کارکردی ساختاری و سیستمی مورد کاوش روش شناختی قرار می گیرد(غفاری، نیازی، 1386: 40).

در رویکرد ساختیکارکردی، جوامع یا واحدهای کوچکتر مانند نهادها و سازمانها به عنوان سیستم مفهوم سازی شده و کوشش در اظهار ویژگی های ساخت اجتماعی آنها بر حسب اندازه مشارکت و کارکردشان در حفظ نظام به عنوان یک واقعیت زنده می گردد. در واقع، تحلیل کارکردی از مشارکت بر کنش مشارکت کنندگان با توجه  به زمینه های عاطفی و شناختی آن­ها بستگی دارد(همان؛ ۴٢).

رویکرد تضاد نیز مشارکت را در قالب ساختار اجتماعی و روابط طبقات حاکم در این ساختار اجتماعی و تعارض های درونی نظام اجتماعی مورد توجه قرار می دهد. در این راستا صاحب نظران نظریه وابستگی، چگونگی مشارکت را در ارتباط نزدیک با ساختار قدرت سیاسی می دانند و آنرا در قالب روابط طبقاتی، ستیز و مبادله و نابرابری بین گروه ها و طبقات اجتماعی مورد توجه   قرار می دهند؛ پس مشارکت مؤثر را ناشی از سهیم شدن در نظام قدرت و تصمیم گیری می دانند. به عبارت بهتر آنان کسب قدرت را پیش نیاز اصلی مشارکت قلمداد می کنند. نظریه پردازانی زیرا فریر، مال هوترا،کولین و اودانل در این رویکرد قرار می گیرند(همان، 52).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه