عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع مشارکت:

سپهری موانع ومحدودیت های مشارکت در کشور را در سه قلمرو اجرایی، فرهنگی و ساختاری به تبیین ذیل مطرح نموده می باشد:

  • موانع اجرایی مشارکت شامل برنامه ریزی متمرکز، فقدان هماهنگی محل، فقدان ساختارهای محلی ومکانیزم نامناسب توزیع.

موانع فرهنگی مشارکت شامل؛ جهل، خودخواهی وخود محوری؛ عدم کنجکاوی، فقدان همدلی؛ عدم اعتماد، احساس حقارت در موانع فرهنگی، با آنکه  مشارکت فواید بسیاری دارد ویافته های پژوهشی علمی در دو دهه گذشته درستی این سخن را نشان می دهد، اما مشارکت همچون نهالی می باشد که  به سادگی در محیط انسانی نمی روید. در محیط انسانی همواره موانعی وجود دارند که  راه مردم را برای دسترسی به مراکز قدرت یا نظام­های تصمیم گیری سد می کند. در قلمرو موانع فرهنگی بایستی به نوعی از روابط میان مردم تصریح داشت که  برپایه نظام خودکامگی یا ارباب- رعیت استقرار دارد. نظام اربابرعیت به تفاوتی سهمگین میان دو گروه از بشر ها می پردازد وآنان را از یکدیگر جدا ومتفاوت می شمارد. این نظام به صورت یک شیوه فرهنگی وهنجار اعتقادی در درون خانواده، روستا، شهر، کشور، سازمان، کارخانه وجز آن دیده می گردد و راه را برای مشارکت اعضای خانواده، ساکنان روستا و شهر، شهروندان یک کشور، کارکنان یک سازمان یا کارخانه می بندند. جهل ونادانی و محروم بودن از مواهب سواد ودانش های فنیتخصصی دامنه مشارکت راتنگ کرده وراه را به روی مردم بی اطلاع یا کم اطلاع می بندد. هنجارهای اجتماعی که  بخشی از فرھنگ عمومی یک جامعه را پدید می آورند در شمار موانع مشارکت هستند. بعضی صاحب نظران موانع وبازدارنده های فرهنگی مشارکت را با این گونه طرح می کنند (اسدی، ١٣٧٠ ، به نقل از طوسی 1379: 25).

 جهل: بشر جاهل توانایی مشارکت ندارد زیرا شناخت لازمی از محیطش ندارد.

– خودخواهی وخود محوری: بشر خود محور نمی تواند با دیگران در آمیزد وبه دنیای آنان رسوخ ونفوذ کند و در واقع زندانی خویشتن خویش می باشد.

– نداشتن اعتماد به دیگران: اعتماد را بایستی روح مشارکت دانست، بی اعتمادی نمی گذارد قالب کار جمعی شکل بگیرد وبا  هم کار کردن یک شیوه پذیرفته گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– نبودکنجکاوی: کنجکاوی گسترده وعمیق بشر را به کشف وشناخت وا می دارد.

– نبود همدلی: در هر نوع مشارکتی بشر نیاز به همدلی دارد، یعنی خود را جای دیگری نهادن، همدلی سبب می گردد تا بشر بتواند با دیگران بر مبنای تفاهم متقابل برقرا ر کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه