عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

همان­گونه که از نمودارهای ترسیم شده در شکل ( 5 – 22 و 5 – 23 )، در مدل برازش یافته مشخص می باشد، سطح معنی­داری در سطح اطمینان 95% و خطای 5% قابل قبول می باشد. نمودار خط نرمال مانده­های اصلی سری دمای حداقل مطلق انحراف مشخصی از خط نرمال به چشم نمی­خورد، پس داده­ها نرمال می­باشند ( الف ). در این نمودار پراکنش حداقل دمای مطلق 30 ساله خرم­آباد مشخص می باشد که نشان­دهنده­ی طریقه فصلی بودن داده­ها می­باشد ( ب ). مقدار هیستوگرام داده­های روزانه دمای حداقل چولگی باقیمانده­های مدل را نشان می­دهد، که گویای متقارن بودن داده­ها می­باشد ( ج ).

مقادیر باز ساختی مدل برای 30 سال دوره آماری در اغلب مشاهدات شبیه همان ارقام واقعی نظاره شده به مدل هستند. همان­گونه که از مدل برآورد شده پیش­بینی مشخص می­باشد، دمای حداقل در فصل بهار طریقه رو به افزایش دارد. با در نظر داشتن مقادیر بسیار کم هر سه مقدار میانگین مطلق انحرافات، مجذور میانگین مطلق انحرافات مطلق خطاها و درصد میانگین خطاها، اعتبار و دقت مدل در حد قابل قبول می باشد. مقادیر بازساختی مدل تجمعی برای 30 سال دوره آماری برای اغلب مشاهدات شباهت نزدیکی به ارقام واقعی وارد شده به مدل داشته­اند. مقادیر پیش­بینی شده برای 10 سال آینده مستخرج از مدل برآورد شده، در جدول شماره ( 5 – 5) ، آورده شده می باشد.

در شکل ( 5 – 25  و 5 – 26 )، نمودارهای ترسیم شده در مدل برازش یافته نشان می­دهد که، در این مدل سطح معنی­داری با 95% سطح اطمینان و خطای 5% قابل قبول می باشد. نمودار خط نرمال مانده­های اصلی سری دمای حداقل مطلق انحراف مشخصی از خط نرمال به چشم نمی­خورد ( الف ). در این نمودار پراکنش حداقل دمای مطلق را نشان می­دهد، که نشان­دهنده­ی طریقه فصلی بودن داده­ها می­باشد ( ب ). مقدار هیستوگرام داده­های روزانه دمای حداقل چولگی  باقیمانده­های مدل را نشان می­دهد، که بیانگر متقارن بودن داده­ها می­باشد ( ج ).

مقادیر باز ساختی مدل برای 30 سال دوره آماری در اغلب مشاهدات شبیه همان ارقام واقعی نظاره شده به مدل هستند. همان­گونه که از مدل برآورد شده پیش­بینی مشخص می­باشد، دمای حداقل در فصل تابستان طریقه رو به افزایش دارد. با در نظر داشتن مقادیر بسیار کم هر سه مقدار میانگین مطلق انحرافات، مجذور میانگین مطلق انحرافات مطلق خطاها و درصد میانگین خطاها، اعتبار و دقت مدل در حد قابل قبول می باشد. مقادیر بازساختی برای 30 سال دوره آماری برای اغلب مشاهدات شباهت نزدیکی به ارقام واقعی وارد شده به مدل داشته­اند. مقادیر پیش­بینی شده برای 10 سال آینده مستخرج از مدل برآورد شده، در جدول شماره ( 5 – 6) ، آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه