عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل ( 5 – 19 ، 5 – 20 ) در موارد الف، ب، ج  و د نمودار خط نرمال مانده­های اصلی سری دمای حداقل فصلی ایستگاه خرم­آباد را نشان می­دهد. نظاره می­گردد که در نمودار فوق، انحراف مشخصی از خط نرمال به چشم نمی خورد. پس فرض نرمال بودن مانده­های مدل اصلی رد نمی­گردد ( الف ). نمودار پراکنش درجه حرارت حداقل سری زمانی فصل زمستان از ژانویه 1984 تا دسامبر 2013 ایستگاه خرم­آباد را نشان می­دهد، و این نمودار نشان دهنده­ی فصلی بودن سری داده­ها می­باشد ( ب ). هیستوگرام داده­های روزانه دمای حداقل در فصل زمستان نشان دهنده­ی متقارن بودن توزیع دمای حداقل حول میانگین می باشد ( د ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مورد پیش­بینی برای دمای حداقل اعتبار و دقت مدل در حد قابل قبول می­باشد، زیرا که هر سه معیار ارزیابی مدل که شامل: میانگین مطلق انحرافات، مجذور میانگین مطلق، انحرافات مطلق خطاها عدد صفر را نشان می­دهد. و درصد میانگین خطا­های عددی نشان داده شده در حد نرمال می باشد. در این مدل سطح معنی­داری با 95% سطح اطمینان و خطای 5% قابل قبول می باشد. مدل مذکور برای اینکه آماده پیش­بینی در حد قابل قبول بشود، بایستی آغاز در یک حد بهینه یا حداقل نزدیک به مقادیر واقعی بتواند داده­های ثبت شده مدل را که بر مبنای آن مقادیر آتی را پیش­بینی می­کند، بازسازی کند. همان­گونه که در شکل 5 – 21 قابل نظاره می باشد، مقادیر بازساختی مدل برای 30 سال دوره آماری شبیه همان ارقام واقعی وارد شده به مدل هستند. در جدول (5 – 4 )، در اینجا به طریقه پیش­بینی برای ایستگاه خرم­آباد در فصل زمستان در 10 سال آینده پرداخته شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه