عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

نمودارها نشانگر طریقه کاهش دمای حداقل در طول 30 سال در چهار فصل زمستان، بهار، تابستان و پاییز می­باشند.و این افزایش در فصل­های اظهار شده متفاوت می­باشد. در مدل مذکور میانگین مطلق انحرافات و مجذور میانگین مطلق انحرافات در طول سی سال در حد ایده­آل می­باشد، اما درصد میانگین مطلق خطاها اعداد متفاوتی را در مدل نشان می­دهد. بهترین نوع داده­ها که حول خط برازش شکل یافته­اند، در فصل بهار می­باشد که درصد میانگین مطلق خطاها در آن عدد 4 را نشان می­دهد و بیانگر کمترین خطا در طریقه دوره آماری می­باشد. کمترین افزایش دما مربوط به فصل پاییز می­باشد. در واقع غیر معنی­دار می­باشد طریقه افزایشی آن در سال 1% می­باشد. با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده در مقایسه بین فصول مختلف چنین نتیجه می­گردد که از میان فصل­های مورد مطالعه فصل پاییز طریقه افزایشیملایم­تری نسبت به فصل­های زمستان، بهار و تابستان نشان می­دهد. اما فصل بهار و تابستان از طریقه خطی افزایشی شدیدتری برخوردار هستند. از نمودارهای ترسیمی چنین نتیجه می­گردد که فصل گرم ایستگاه مورد مطالعه از شدت  بیشتری برخوردار بوده­اند. در واقع شیب تندتری را نشان می­دهد. در طریقه آمار مورد مطالعه کم­ترین دمای ثبت شده در طول دوره آماری در فصل پاییز 15/3 درجه سانتی­گراد می­باشد و بیشترین دمای آن 8/7 درجه سانتی­گراد ثبت شده می باشد، همین اختلاف دمای نسبتا کم در طول طریقه 30 سال نشان دهنده­ی نوسانات ملایم تر در فصل پاییز می­باشد. و فصل بهار همان گونه که از نمودار ترسیمی آن مشخص می­باشد بیشترین نوسان دمایی را داشته می باشد که کم­ترین دما و بیشترین دمای ثبت شده به ترتیب 33/9 و 28/14می­­­باشد. مولفه طریقه غیرخطی دما در روزهای یخبندان در فصل زمستان شکل ( 5 – 20 ) نیز نشان­دهنده نوسان شدید یخبندان در طول دوره آماری می­باشد با در نظر داشتن نمودار ترسیمی طریقه کاهشی شدت یخبندان کاملا مشهود می­باشد.

5 7   نتایج حاصل از آزمون هموار ساز ها­­­­­لت –  وینترز

5 – 7 – 1 –  فصل زمستان

پس از اعمال این مدل در محیط نرم­افزار مینی­تب، طریقه دمای حداقل برای دوره آتی10 سال فصل زمستان پیش بینی گردید.

شکل ( 5 – 19 ، 5 – 20 ) در موارد الف، ب، ج  و د نمودار خط نرمال مانده­های اصلی سری دمای حداقل فصلی ایستگاه خرم­آباد را نشان می­دهد. نظاره می­گردد که در نمودار فوق، انحراف مشخصی از خط نرمال به چشم نمی خورد. پس فرض نرمال بودن مانده­های مدل اصلی رد نمی­گردد ( الف ). نمودار پراکنش درجه حرارت حداقل سری زمانی فصل زمستان از ژانویه 1984 تا دسامبر 2013 ایستگاه خرم­آباد را نشان می­دهد، و این نمودار نشان دهنده­ی فصلی بودن سری داده­ها می­باشد ( ب ). هیستوگرام داده­های روزانه دمای حداقل در فصل زمستان نشان دهنده­ی متقارن بودن توزیع دمای حداقل حول میانگین می باشد ( د ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه