عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج آزمون نموداری من ­_کندال

پس از محاسبات و ترسیم نمودارهای مربوطه وجود هر گونه طریقه در سری­ها به صورت منفی یا مثبت ظاهر می­گردد. زمانی که طریقه معنی­داری در داده­ها وجود داشته باشد، خطوط U و Ú همدیگر را قطع می­کنند، اگر خطوط مذکور در داخل محدوده بحرانی همدیگر را قطع کنند بیانگر وجود طریقه در سری زمانی می باشد ( سایرس 1990 )، نتایج به دست آمده از به­کارگیری آزمون  Tمشخص می­کند که در مجموع میانگین دمای حداقل ماهانه در بیشتر ماه­های مورد مطالعه با مطالعه رفتار مولفه­های Ú و U متوسط دمای حداقل ماهانه دارای طریقه بوده و تغییر در اکثر ماه­ها طریقه افزایشی داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یافته­های حاصل از نتایج آزمون من کندا­­­­­ل برای روزهای یخبندان

به جهت بهره گیری از نرم­افزار مینی­تب به دلیل کاربرد و حساس بودن این نرم­افزار در ستون­های خالی فقط فصل زمستان در دوره آماری 30 سال مورد مطالعه قرار گرفت، به دلیل اینکه در محاسبات داده­های روزهای یخبندان  سه ماه فصل زمستان به گونه کامل ثبت شده­اند، مبنای کار نیز برای ماه­های ژانویه، فوریه و مارس بوده می باشد.

5 – 5 – 1- نتایج آزمون آماره ( T ) من _کندال

طبق آماره T من _ کندال طریقه یخبندان در ماه مارس معنی­دار می­باشد، و در اینجا عدد 2 نشان دهنده­ی افزایش دما در روزهای با پدیده یخبندان می­باشد و گویای کاهش شدت یخبندان در طول دوره آماری مورد مطالعه می باشد.

5 – 5 – 2- نتایج آزمون نموداری من _ کندال

طبق نمودارهای ترسیم و تحلیل شده از آزمون نموداری من _ کندال نشان می­دهد که مقداره آماره U و U̅ در ماه

های ( ژانویه، فوریه و مارس) با هم برخورد داشته­اند، اما این برخورد فقط در ماه مارس معنادار می­باشد. در نتیجه داده­ها دارای طریقه معنی­دار می­باشند و طریقه آن­ها از نوع افزایشی می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه