عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته­های توصیفی

در پژوهش حاضر به مطالعه آمار توصیفی طریقه دمای حداقل و روزهای یخبندان در شهر خرم­آباد در طول 30 سال پرداخته می­گردد.

اولین گام در مطالعه سری­های زمانی تهیه فراداده ایستگاه می­باشد. مطالعه­های انجام شده نشان داد که اطلاعات مناسب و طبقه­­­بندی­ شده در این زمینه هست و بر اساس مطالعه­های صورت گرفته توسط پژوهشکده هواشناسی اطلاعات زیر به دست آمده که

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش به دلیل عدم مطالعه ایستگاه­های مجاور در طول دوره آماری در منطقه، برای مطالعه همگنی داده­ها از روش همگنی نرمال استاندارد مطلق بهره گیری گردید. این آزمون برای سری­­­های زمانی ماهانه مورد بهره گیری قرار گرفت. نتایج آزمون اکثر سری­های زمانی ماهانه را همگن نشان داد. در تعدادی از ماه­ها ناهمگنی­هایی در سری زمانی دیده گردید. به دلیل اینکه نوع آزمون مورد بهره گیری آزمون مطلق بود و فراداده نیز این ناهمگنی را تایید نمی­نماید این ناهمگنی­ها را می­توان به نوسانات طبیعی جوی نسبت داد. این نتیجه با تحقیقات پیترسون و همکاران ( 1998) متناسب می باشد. تحلیل نمودارهای ترسیم شده نشان می­دهد که بر اساس این آزمون ناهمگنی وجود نداشته، که فراداده موجود در جدول ( 5 – 1 )، این مطلب را نیز تایید می­کند. زیرا ایستگاه هواشناسی شهرستان خرم­آباد از سال 1981 از مرکز شهر به خارج از شهر انتقال یافته می باشد. پس داده­های ثبت شده از سال 1981 به بعد استاندارد و قابل قبول می­باشند. در این پژوهش طول دوره آماری مورد مطالعه از سال 1984 شروع و سال 2013 خاتمه می­یابد. نتایج همگن­سازی داده­ها به روش آزمون همگنی مطلق برای هر ماه جداگانه به صورت سی ساله انجام گردید، و در اینجا به عنوان نمونه دو نمودار آن­ها جداگانه آورده شده می باشد ( برای نمودارهای آزمون همگنی نرمال استا­ندارد مطلق به پیوست شماره 1 مراجعه گردد).

یافته­های حاصل از آزمون من کندال برای دمای حداقل

5 – 4 – 1 –  نتایج آزمون آماره (T  ) من – کندال

در مطالعه نتایج آزمون من – کندال سه مولفه اصلی هست، که به اظهار آن­­ها پرداخته می­گردد،

تغییرات ناگهانی: اگر محل برخورد دو منحنی U و Ú در داخل محدوده بحرانی 96/1± باشد و منحنی U از محدوده بحرانی خارج گردد و دوباره به داخل محدوده برگردد، تغییرات از نوع ناگهانی خواهد بود.

طریقه: اگر منحنی U پس از خروج از محدوده معنی­داری دوباره به داخل محدوده برنگردد، طریقه معنی­دار خواهد بود و به طرف تغییرات مثبت، طریقه مثبت و به طرف مقادیر منفی، طریقه منفی خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟

2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه