عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

فرسایش آبراهه ای

مقصود از فرسایش آبراهه ای، تخریب کف و کناره های آبراهه می باشد. آبراهه ها زهکش های طبیعی یک حوضه هستند که جریانهای حاصل از بارندگی و ذوب برف همراه با بار ناخالصی از فرسایش اراضی بالادست و آبراهه ها را در مسیر رودخانه اصلی تخلیه می نمایند. این نوع فرسایش درمنطقه زیاد رایج نیست و این امر درقسمتهای شمالی (مراتع بالا دست) به علت پوشش مرتعی و شیب تند آبراهه ها و عرصه این نوع فرسایش در منطقه دیده می‎گردد و در سایر قسمتها بخاطر وجود پوشش نسبتا متراکم جنگلی و ضریب زبری بالای آبراهه ها مقدار این نوع فرسایش در منطقه دیده نمی گردد یا مقدار آن بسیار کم می باشد. این نوع فرسایش غالبا بر اثر ذوب برف که موجب افزایش گل آلودگی آبها می گردد به وقوع می پیوندد. البته رگبارهای شدید و کوتاه مدت نیز درپیشبرد این نوع فرسایش بی تاثیر نیست.

برای مهار فرسایش های کناری کشت نهال در روی دیواره های رودخانه از روشهای موثر می باشد. برای کشت گیاهان در روی دیواره آبراهه ها بایستی کناره های آبراهه را صاف نمود و به آنها شیب ملایمی بدهند. در مرحله بعدی احداث سدهای گابیونی در صورت مناسب بودن شرایط می تواند گزینه دوم باشد که مکمل راه حل اول است0به خاطر کاهش هزینه ها و جلوگیری از ریزش های کناره ای آبراهه در بازه های کوتاه، روشهای حفاظتی دیواره ها، کاربرد بهتری خواهند داشت و این امر بوسیله  پوشش گیاهی عملی هستند. در اکثر مناطق حوضه بعداز خانه بهداشت لاسک این نوع فرسایش در اطراف رودخانه اصلی دیده می گردد.

فرسایش توده ای

این نوع فرسایش بخاطر رطوبت زیاد مقاومت نسبی کم سنگها و شیب به وجودمی آید. این نوع فرسایش بطور پراکنده در قسمتهای جنگلی و مرتعی روستای امامزاده ابراهیم و بعد از روستای لاسک دیده می گردد. بطور کلی حوضه امامزاده ابراهیم از نظر فرسایش دو شکل مختلف را دارابوده ودر آن اشکال مختلف فرسایشی نظاره می گردد. در اراضی بالادست حوضه ودر ارتفاعات برخلاف حوضه های دیگر بدلیل وجود روستای امامزاده ابراهیم  و امامزاده پوشش بکر جنگلی جای خود را به مغازه ها و دیگر تاسیسات داده می باشد. معمولا مقدار فرسایش زیاد بوده وعمدتا نوع فرسایش نیز نسبت به اراضی جلگه ای و کوهپایه‎ای فرق می کند. اگر چه در این حوضه بدلیل وجود روستاهای دیگردر حاشیه رودخانه و از ارتفاع 450 متری بدلیل تغییرات کاربری و بهره گیری از جنگل برای امرار معاش و سوخت مصرفی مقدار فرسایش بیشتر شده می باشد. زیرا  وجود اقامتگاههای  فصلی و کافه های بین راهی خود با  همراه  با بریدن درختان جنگلی وشرایط میکروکلیمایی خاص منطقه بتدریج سطح رویی خاک  را از بین برده و فرسایش بیشتر شده می باشد. شکل حوضه نشان می دهد که بیشترین مناطق مسکونی در اطراف رودخانه بوده و لذا پوشش گیاهی محدوده بدلیل فوق از بین رفته و این مناطق دستخوش خطر سیل می‎باشند اگر چه نسبت انشعاب حوضه امامزاده ابراهیم معمولی بوده و سیل خیز نیست. اما با در نظر داشتن تغییر کاربری این امکان هست که در مواقع بارندگیهای شدید اطراف رودخانه مورد هجوم سیل قرار گیرند. بخصوص در روستای چوبر در مواقع بارندگی پل ارتباطی این روستا به زیر آب رفته و کلیه ورود وخروج این روستا وروستاهای دیگر قطع می‎گردد. همچنین در اراضی جلگه ای بدلیل وجود مناطق روستایی و جمعیت زیاد این طریقه تغییرات بیشتر شده تا جایی که بستر رودخانه در مواقع پر آبی بسیار عریض بوده و رسوبات آبرفتی زیادی بجای می‎گذارد. مهمترین نوع فرسایش در حوضه امامزاده ابراهیم فرسایش کنار رودخانه ای بوده که در اکثر نقاط رودخانه اصلی بچشم می خورد این فرسایش در سمت راست رودخانه بیشتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه