عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه فرهنگی- اجتماعی:

توسعه فرهنگی – اجتماعی یکی دیگر از ابعاد اصلی توسعه شهری می باشد که زمینه اصلی توسعه پایدار شهرها به شمار می رود. اموری از قبیل توسعه کتابخانه ها و فرهنگسراها و نیر گسترش اماکن تفریحی شاخص های توسعه فرهنگی و اجتماعی می باشد که مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

 

گسترش کتابخانه ها به عنوان شاخصی از توسعه فرهنگی-اجتماعی به شمار می رود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 16 درصد این امر را خیلی کم و 17 درصد به اندازه کم دانسته اند. در حدود 19 درصد خیلی زیاد و 25 درصد زیاد ارزیابی کرده اند.

در مورد گسترش اماکن تاریخی نیز تقریباً همین وضعیت نظاره می گردد. حدود 30 درصد شهروندان گسترش این اماکن را در حد پایین و حدود 38 درصد در حد زیاد ارزیابی کرده اند.

در ارتیاط با ایجاد فرهنگسراها نیز حدود 37 درصد این امر را در حد پایین و 38 درصد در حد بالا دانسته اند. میانگین نمرات 25/9 می باشد که بالاتر از متوسط می باشد با این حال با حداکثر میانگین و وضعیت مطلوب فاصله هست.

 

ت) توسعه زیست محیطی:

شهرها زمانی توسعه یافته محسوب می شوند که از لحاظ زیست محیطی بتوانند به شاخص های مطلوب دست یابند و مشارکت شهروندان یکی از عوامل اصلی این بخش از توسعه شهری به شمار می رود. در نظر داشتن فضاهای سبز، ایجاد و گسترش پارکها، درختکاری و نگهداری از آنها مانند اموری می باشد که توسعه زیست محیطی تأثیر اصلی را دارند.

گسترش فضای سبز و نگهداری و مراقبت از آنها می تواند به نحو بسیار مطلوبی  منجر به توسعه زیست محیطی شهرها گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد حدود 55 درصد شهروندان عقیده دارند گسترش فضاهای سبز به اندازه بالایی اتفاق افتاده می باشد. همچنین بیش از 65 درصد عقیده دارند مراقبت بهینه از فضاهای سبز انجام می شود.

ایجاد و گسترش پارکها نیز مقوله ای می باشد که حدود 54 درصد شهروندان مورد مطالعه عقیده دارند به نحو مطلوب انجام گرفته می باشد. در مورد درختکاری نیز حدود 57 درصد عقیده دارند به اندازه بالایی انجام گرفته می باشد.

میانگین این بخش از توسعه 3/14 می باشد در حدود سه چهارم شهروندان عقیده دارند توسعه زیست محیطی اتفاق افتاده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه