عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

پارادایم ترکیبی:

این پارادایم با در نظر داشتن پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه واقعیت اجتماعی و برای پرهیز از هرنوع تقلیل گرایی، برای تبیین مشارکت اجتماعی در سالهای اخیر رشد یافته و معتقد می باشد در تبیین واقعیت ها و فرایندهای اجتماعی، بایستی نگاهی کل گرایانه تر داشت و نوعی کثرت گرایی روش شناختی را پذیرفت. برای مثال پوتر و توماس بر در نظر داشتن عوامل ساختاری و نیز عامل فعال انسانی در پویش­های توسعه و مشارکت تأکید کرده اند چراکه  از نظر آنان، تأکید بر یک عامل در طریقه توسعه تصویر ناقصی از آن ارائه می دهد(همان، 88-87).

رویکرد پارادایم ترکیبی مشارکت، با طرح اندیشه های توسعه از پایین، درون زا و بومی که  با مفاهیم خوداتکایی و مشارکت مردمی آمیختگی شدیدی دارد و بر بهره گیری از منابع طبیعی، انسانی و نهادی با هدف ارضاء نیازهای اساسی افراد هر منطقه تأکید دارند، قرابت دارد. اندیشه صاحبنظرانی زیرا گاندی، نایرره، شوماخر و ساکس در طرح این رویکرد تأثیرگذار بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری:

در ارتباط با مشارکت ومشارکت پذیری نظریات گوناگونی طرح شده می باشد. به عنوان نمونه به دو مورد از این نظریات تصریح می گردد:

نظریه بی قدرتی:

به نظر مارکس، مهمترین نوع بی قدرتی را می توان در بیگانگی از کار نظاره نمود. جدائی کارگران از محصول کار خود، به معنای آن می باشد که  بشر تولیدکننده، کنترل خود را برمحصول نهایی از دست می دهد. این امر باعث احساس دلزدگی و بی علاقگی به کار می گردد. مشارکت تابع این احساس می باشد. اندازه بی قدرتی، برتری کارکنان درمحیط کار ودر نتیجه کاهش احساس تعلق به محیط کار افزوده می گردد وترسی که  بین آنان شایع می باشد، ترس از افرادی می باشد که به لحاظ سلسله مراتب بالاتر از آنان قرار دارند ونوع زندگی وشغل کارکنان رادرک نمی کنند، آنان عقیده دارندبالائی ها” در ارتباط با آن ها به هر صورت که بخواهند قضاوت می کنند(پارلو، سیمون، 1985: 75).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه