عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

– دبیرستان:

دبیرستان ها(به انضمام هنرستان ها و مراکز حرفه ای) حدود 19 هتکتار و 7/0 درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داده اند. در قسمت های جنوب غربی شهر اردبیل دسترسی به دبیرستانها مناسب نیست با این حال این کاربری از توزیع مناسبی در سطح شهر اردبیل برخوردار می باشد. طبق ضوابط سازمان مدارس کشور درصد افرادی که در سنین دبیرستان هستند نسبت به کل جمعیت 9/6 می باشد. سرانه تعیین شده از سوی سازمان مذکور 67/5 متر مربع در مدارس دو طبقه می باشد از این رو سطح مورد نیاز شهر برای کاربری 9/15 هکتار می باشد لذا از آنجا که سطح موجود دبیرستان و هنرستان 19 هکتار و سرانه آن نسبت به کل جمعیت 65/1 متر مربع می باشد پس با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده این شهر با کمبود سطح دبیرستان مواجه نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آموزش عالی:

در سطح شهر اردبیل چندین مرکز دانشگاهی و مدرسه عالی هست که مانند آنها می توان به دانشگاه محقق اردبیلی، علوم پزشکی، پیام نور، دانشگاه آزاد، علمی – کاربردی، دانشگاه سوره و… تصریح نمود که اکثراً در نواحی جنوبی شهر مستقر گردیده اند. این مراکز سطحی معادل 130 هکتار و 2/2 درصد از مساحت شهر را اشغال کرده اند. سرانه موجود این کاربری 8/3 متر مربع می باشد.

 

3-3-2- بهداشت و درمانی:

با گونه کلی اردبیل دارای 7 بیمارستان به نام های آرتا، ایثار، سبلان، امام خمینی(ره)، بوعلی، علوی و فاطمی می باشد. این شهر دارای 16 درمانگاه خصوصی و دولتی، 18 رادیولوژی، 5 مرکز جراحی محدود، 6 مرکز شنوایی سنجی، 12 آزمایشگاه، 7 مرکز فیزیوتراپی می باشد.

مراکز درمانی و بهداشتی شهر اردبیل به ترتیب 23 و 3 هکتار و 4/0 درصد و 1/0 درصد از مساحت شهر را اشغال کرده­اند. سرانه موجود درمانی و بهداشتی به ترتیب 56/0 متر مربع و 07/0 متر مربع و سرانه پیشنهادی طرح جامع قبلی 1 متر مربع می باشد. با در نظر داشتن سرانه حداقل استاندارد طرح های شهری (5/1- 75/0 متر مربع) سطح مورد نیاز این دو کاربری با سرانه حداقل 6/30 هکتار می باشد. پس شهراردبیل با کمبود معادل 6/4 هکتار برای قسمت درمانی و بهداشتی مواجه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه