ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزشی:

مراکز آموزشی شامل (کودکستان، دبستان، مدارس راهنمایی، دبیرستان، مراکز آموزش حرفه­ای و دانش­سراها و مراکز آموزش عالی) می باشند که وضعیت موجود و کمبودها و نیازها در هر یک از مراکز فوق در زیر مورد مطالعه قرار می گیرند.

3-3-1-1- کودکستان:

در شهر اردبیل، کودکستان ها سطحی معادل 4000 متر مربع را اشغال کرده­اند، قسمت­های عمده از شهر تحت پوشش کودکستان­ها نبستند که شامل محلات بسیاری می­گردد.

تعداد کودکان لازم التعلیم در مقطع ابتدایی حدود 17000 می باشد و از آجایی که سرانه تعیین شده برای هر یک از کودکان کودکستانی 6/9 متر مربع می باشد لذا مساحت مورد نیاز حدود 85/18 هکتار می باشد. سرانه این کار برای کل جمعیت 01/0 متر مربع برآورد شده که با در نظر داشتن مساحت موجود کمبود سطح کودکستان 4/16 هکتار می باشد.

دبستان:

این کاربری در حدود 3/0 از مساحت شهر را به خود اختصاص داده می باشد. با در نظر داشتن پوشش خدماتی مخصوص دبستان­ها، قسمت­هایی از شهر، تحت الشعاع عملکردی دبستان قرار نمی گیرد، این امر در نواحی حاشیه­ای و جنوب شهر بیشتر مشهود می باشد.

طبق ضوابط سازمان توسعه و تجهیز مدارس، درصد جمعیت کودکان دبستانی نسبت به کل جمعیت رقمی در حدود 3/14 تعیین گردیده می باشد. پس، جمعیت لازم التعلیم دبستانی حدود 58390 نفر می باشد، سرانه تعیین شده براین این کاربری برابر با 26/5 متر مربع می باشد. پس سطح مورد نیاز حدود 7/30 هکتار می باشد. سطح موجود کاربری دبستان و سرانه آن به ترتیب 19 هکتار و 47/0 متر مربع و کمبود سطح آن 7/11 هکتار می باشد.

راهنمایی:

در شهر اردبیل مدارس راهنمایی، با پراکندگی مناسب قرار گرفته می باشد. اما در محله­های جنوبی و غربی بخش­هایی هست که تحت پوشش مدارس راهنمایی نیستند. مدارس راهنمایی شهر اردبیل سطحی معادل 24 هکتار را اشغال نموده که تقریباً 4/0 از مساحت شهر را به خود اختصاص داده می باشد. درصد تعدا افرادی که در سنین راهنمایی هستند نسبت به کل جمعیت 2/6 درصد تعیین شده می باشد. جمعیت لازم­التعلیم در این مقطع حدود 253000 نفر می باشد. سرانه مطلوب براین این کاربری 87/5 متر مربع می باشد پس سطح مورد نیاز راهنمایی در حدود 8/14 هکتار می باشد، لذا از آنجا که سطح موجود مدارس راهنمایی و سرانه موجود آن نسبت به کل جمعیت شهر به ترتیب 24 هکتار و 59/0 متر مربع می باشد بدین لحاظ کمبود سطح چندانی احساس نمی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه