عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

مهمترین اشکالی که در حوضه های آبریز فراوان پیدا نمود می گردد دره های رودخانه ای بوده که به شکل های متعدد می توان آنها را نظاره نمود در حوضه امامزاده ابراهیم انواع دره های U شکل و  Vشکل و تشتکی هست که با در نظر داشتن نقشه توپوگرافی حوضه بیشترین دره ها بصورت U شکل بوده و در بعضی از مناطق ودرارتفاعات وسرشاخه ها و با در نظر داشتن شرایط زمین شناسی منطقه بعضی از دره ها بصورت Vشکل می باشند. اکثرا دره های U شکل با در نظر داشتن فرسایش بتدریج عریض شده و در ارتفاعات پایین دست رودخانه به حدی می رسند که پهنای بستر بسیار عریض شده و به شکل دره های تشتکی به وجودمی‎آیند. در روی نقشه های توپوگرافی میتوان هریک از این دره ها را با فرمهای خاص منحنی اندازه نظاره نمود. در این حوضه بعد از منطقه کیسم و ویسرود شکل دره تشتکی بوده و بتدریج تا خروجی حوضه عرض آن بیشتر می گردد. اراضی زراعی روی دامنه ها و دره های منتهی به آنها، رویش انواع گیاهان علفی در فصل بهار با تنوع رنگها و سهولت تردد به بخشهای مختلف این محدوده ، زمینه لازم را برای جذب دوستداران طبیعت فراهم آورده می باشد.

تراس آبرفتی

حوضه امامزاده ابراهیم نیز مثل اکثر حوضه های اطراف خود زیرا سیاهمزگی و قلعه رودخان و چناررودخان دارای  تراس های آبرفتی کوچک و بزرگ فراوانی می باشد. که بعضی از قسمتهای رودخانه دارای تراسهای جدید و قدیم و بعضی دارای تراسهای جوان  می باشد. که در طی زمانهای متعدد به وجودآمده اند. براساس نقشه توپوگرافی  فومن و رودبار به بعضی از آنها می پردازیم. مهمترین تراس آبرفتی که در حوضه نظاره گردیده می باشد وازارتفاع 165 شروع شده و بطرف مناطق جلگه ای پیش می رود. تراس آبرفتی بزرگی می باشد که در حاشیه رودخانه اصلی ودر حوالی بازار چوبر بوده و در بعضی از این تراس آبرفتی باغات و شالیزارها وجود دارند. این تراس آبرفتی از عرض 80 مترشروع شده و بتدریج عرض آن تا 150متر در سمت چپ می‎رسد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این تراس آبرفتی بزرگ دارای طولی به فاصله 10کیلومترمی باشد. درسمت چپ این تراس و در کنار رودخانه اصلی راه ارتباطی این مناطق تا روستای امامزاده ابراهیم قرار دارد. شکل این تراس نشان می‎دهد که با توجه دبی شاخه فرعی بعضی ازاوقات بخش اعظمی ازاین تراس بخصوص در سمت راست رودخانه متاثر از جریان آب بوده، وباید نسبت به زمان سیلابی بودن رودخانه دقت لازم بعمل آمده تا مستلزم خطرات جدی نباشد. تراس آبرفتی دیگری دریک کیلومتر بالاتر از این تراس در روی نقشه مشخص شده که درحوالی روستای بابا رکاب بوده و این تراس نیز دارای طولی به فاصله 00 3 متر وعرضی به پهنای متغیر از 10 متر تا 35 متر بوده و درحاشیه رودخانه اصلی می توان این تراس را نظاره نموداین تراس در سمت راست بیشتر از سمت چپ عریض بوده و در اطراف آن مناطق مسکونی بچشم می خورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد