عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

– فصل بهار

با هدف ارائه مدل آریمای مناسب برای سری زمانی دمای حداقل در فصل بهار ضرایب خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی طراحی گردید. شکل (5 – 38 )، ضرایب را قبل از آزمون باکس –  کاکس نشان می­دهد که نمودار ACF نشان­دهنده­ی معنی­دار بودن ضریب خودهمبستگی مشاهدات در قدم­های اول و دوم می­باشد (MA2). می­توان نتیجه گرفت که مدل آریما دارای ضریب میانگین متحرک پایین دو می باشد. و این امر نشان دهنده ضریب اتورگرسیو مرتبه یک(AR1)

در مدل آریما می باشد.

با در نظر داشتن نمودارهای ( 5 – 39 ) مشخص می­گردد که کلیه ضرایب خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی بی معنی و ناچیز می باشد.

جدول 5 – 10 نشان دهنده­ی برآورد مدل آریما در فصل بهار می­باشد که با در نظر داشتن شاخص P – value  در سطح معنی­داری 01/0 قابل قبول هستند. با مطالعه باقیمانده­های مدل مشخص می­گردد که ضرایب خودهمبستگی باقیمانده­ها معنی­دار نبوده و غیرهمبسته هستند و از این رو دارای توزیع نرمال می­باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

بر اساس مدل آرمای طراحی شده، مقادیر پیش بینی 10 سال آینده در جدول 5 – 11  آمده می باشد. در این جدول مقادیر با حدود اطمینان 95 درصد پیش­بینی شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد