ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زمین شناسی و لغزش

مطالعه های انجام شده بر روی نقشه زمین شناسی و پراکنش لغزش نشان می دهد. که بیشترین لغزشها برروی سازندهای آهک ماسه ای با پایه ولکانیکی، آندزیت، شیست و گنیس روی داده می باشد که این سنگها پیش روی فرسایش دارای درجه حساسیت زیاد و متوسط می باشند. هم چنین لغزش برروی سنگهای آذر آواری توفی همراه با سنگهای آتشفشانی و آهک ناخالص در حوضه گسترش دارند. و دارای فرسایش متوسط تا شدید می باشند و در نهشته های آبرفتی کمتر دیده می شوند.

2 لغزش زمین و لیتولوژی

زمانی که رودخانه وارد دشتهای رسوبی با شیب ملایم 5/0 تا 3 درصد می گردد این ناحیه برای کشاورزی مناسب بوده و در قسمتهای بالادست این واحداراضی در حاشیه رودخانه دارای خاکی نسبتا عمیق 80-0 سانتی متر در سطح که دارای بافت سنگین همراه با کمی درز و شکاف می باشد. قرار دارد. عامل لیتولوژی شامل شناسایی نوع سنگ مادر، اندازه هوازدگی و نوع ماده ی پرکننده درزها می باشد. از میان عوامل لیتولوژی شناسایی سازند منطقه مورد مطالعه از لحاظ سختی و سستی دارای اهمیت فوق العاده ای در شناسایی نقاط زمین لغزش می باشد بدین ترتیب در حوضه ی امامزاده ابراهیم سازندهای سست، دارای شرایط و استعداد فوق العاده ای در ایجاد زمین لغزش می باشند.

لغزش و پراکندگی آنها در آبراهه ها

با مطالعه های انجام شده و مطالعات میدانی بیشترین زمین لغزشها در کنار راههای ارتباطی اصلی و همچنین رودخانه اصلی اتفاق افتاده می باشد و علت این امر می تواند نفوذ آب به زمینهای کنار آبراهه ها و جذب آب توسط این خاکها و در نتیجه افزایش وزن خاک  و پیدایش لغزش باشد. عکس زیر پل ارتباطی چوبر به امامزاده ابراهیم را نشان می دهد که در مواقع بارندگیهای شدید به زیر آب رفته و کلیه ارتباطات به شهرها و روستاهای دیگر قطع می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد