عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه­گیری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سری زمانی دمای حداقل ایستگاه خرم­آباد در دوره 30 ساله پس از مطالعه وجود طریقه با بهره گیری از روش من _ کندال نظاره گردید که طریقه دمای حداقل در طول دوره آماری کاهش را نشان می­دهد. یعنی دما در این ایستگاه رو به افزایش می باشد و در حال گرمتر شدن می­باشد. با بهره گیری از روش کمترین مربعات خطا نشان داده گردید که این طریقه در فصل گرم از معناداری بیشتری برخوردار می باشد. پس از آن به مطالعه پیش­بینی برای سال­های آینده دما پرداخته گردید. هدف اصلی از مطالعه پیش­بینی دمای حداقل در ایستگاه خرم­آباد ایجاد مدل­هایی می باشد که با بهره گیری از آ ن­ها به­توان ساختار همبستگی متغیرهای زمانی را عیان ساخت و با ارزیابی نوع همبستگی­های ایجاد شده، وقوع حوادث آینده را نیز قابل پیش­بینی نمود. نتایج حاصل از خروجی مدل هالت _ وینترز در نمودارهای ( 5- 19  تا 5 – 30 ) و جداول پیش­بینی ( 5 – 4 تا 5 – 7 ) نشان می­دهد که میانگین مطلق درصد خطا در این مدل از روش  ARIMA بسیار بالاتر می باشد. بیشترین مقدار خطا به ترتیب متعلق به فصل­های زمستان، پاییز، بهار و تابستان می­باشد. مدل هالت _ وینترز اگر به تنهایی برای برآورد پیش­بینی در سال­های آینده مورد بهره گیری قرار می­گرفت قابل قبول بود، اما در مقایسه با مدل ARIMA تأثیر این روش کم­­رنگ­­تر می­گردد. زیرا مدل ARIMA با داده­های انتخاب شده در این ایستگاه بیشتر مطابقت دارد. طبق جداول (5 – 9 تا 5 – 15 ) روش ARIMA برای پیش­بینی سال­های آینده خطای کمتری را نشان می­دهد، و از درصد معنی­داری بیشتری برخوردار می باشد. طبق همین جداول به خوبی نشان داده شده که داده­ها در چهار فصل مورد مطالعه در گام دوازدهم دارای طریقه معناداری می­باشند و همین امر نشان­دهنده­ی طریقه فصلی بودن داده­ها می­باشد. در مدل ARIMA با رسم نمودار خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی و رسم نمودارهای باقیمانده­های واریانس در طول زمان ایستایی و ناایستایی داده­ها به خوبی نشان داده می­گردد، در صورتی که مدل هالت _ وینترز فاقد این توانایی می­باشد. در این پژوهش با در نظر داشتن خروجی مدل ARIMA داده­ها در میانگین ایستا می­باشند و ناایستایی داده­ها در واریانس آن­ها طبق نمودارهای ( 5 – 31 تا 5 – 34 ب ) نشان داده شده می باشد. در واقع اختلاف واریانس در این مدل به خوبی نشان داده شده می باشد که با بهره گیری از روش باکس _ کاکس این ناایستایی اصلاح گردید. پس در این پژوهش از روش تفاضل­گیری بهره گیری نشده می باشد، در واقع تمامی مدل به­کار رفته در روش باکس جنکینز طبق برآورد آماره دمای حداقل از مدل ARIMA می­باشد. همان­گونه که از جداول پیش­بینی ( 5 – 9 تا 5 – 15 )، خروجی ARIMA نظاره می­گردد تفاوت معنی­داری بین مقادیر دمای حداقل نظاره شده و مقادیر پیش­بینی شده دیده نمی­گردد. مدل ARIMA برازش قابل قبولی در سطح 95 درصد اطمینان با داده­ها را دارد. البته مدل وینترز نیز این قابلیت را دارا می­باشد اما روش  ARIMAبا ضرایب خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی بهتر به تحلیل داده­ها می­پردازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه