سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

طی سال های اخیر، به تدریج بخش خصوصی جهت فرار از محدودیت های قانون کار به بهره گیری از قراردادهای موقت کار، گرایش پیدا کرده اند. تحت این قراردادها، نیروها با قراردادهای کمتر از 90روزه و تحت حداقل های تعیین شده شورای عالی کار، نیروی کارگری به خدمت گرفته می­شوند. در این شرایط برای مدیریت آگاهی از عوامل انگیزشی و شدت اهمیت یا تأثیر آنها اهمیت ویژه ای می­ تواند داشته باشد.

مشابه با پژوهش انجام شده در سوئد، مبتنی بر الگوی دو عاملی انگیزشی برای تعیین درجه تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی تحقیقی در سطح شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل انجام شده می باشد. در این پژوهش جامعه آماری کارگران شاغل در: شهرک های صنعتی قطب راوندی، امیرکبیر، هلال و سلیمان صباحی  بوده که با فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای، 640 نفر انتخاب و از پرسشنامه­های توزیع شده 625 مورد، کامل بازگشت داده گردید.

         در این پژوهش، آغاز به روش های توصیفی نظری، نمودارها و جداول توزیع فراوانی نمونه گیری و یافته­ها توصیف شده، سپس برای متغیرهای کیفی نظیر: جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات به روش تحلیل واریانس و در مورد متغیر­های کمی از همبستگی به مقصود تحلیل همخوانی بهره گیری شده می باشد و در انتها از آزمونt استیودنت، برای سنجش اندازه متوسط تأثیریا اهمیت عوامل بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که:

1- سن، جنسیت، وضعیت تاهل و سابقه بر نوع اظهار نظر افراد تأثیری ندارد و افراد صرف نظر از
ویژگی­های دموگرافیک اتفاق نظر دارند در حالی که در خصوص سطح تحصیلات نشان داد که بر اظهارنظر آنها تأثیر می­گذارد.

2- نتایج حاصله در مورد اندازه تأثیر عوامل بهداشتی، رشد و انگیزشی متفاوت می باشد و بیشترین اهمیت مربوط به عامل بهداشتی سطح دستمزد می باشد.

3- نتایج مربوط به اهمیت یا درجه تأثیر عوامل در مورد کارگران موقت سوئدی و موقت  قلمرو پژوهش متفاوت می باشد. در ایران بیشترین درجه اهمیت مربوط به سطح دستمزد و کمترین درجه اهمیت مربوط به آموزش فنی حرفه­ای می باشد. اما در پژوهش سوئد بیشترین تأثیر یا اهمیت، مربوط به مهارت لازم برای ارائه یک کار خوب و کمترین مربوط به اندازه مزایا می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی این پژوهش را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به تبیین زیر تبیین نمود:

1-4-1 هدف اصلی :

مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .

1-4-2 اهداف فرعی:

1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.

2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).

3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربران مستقیم این پژوهش عبارتند از:

1- سیاست­گذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.

2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.

به علاوه کاربران غیرمستقیم از نتایج این پژوهش عبارت انداز:

1- موسسات پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان رشته مدیریت در تبیین سوابق پژوهش یا انجام تحقیقات مشابه.

2- موسسات آموزشی در راستای مقاصد آموزشی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد  با فرمت ورد