عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از اندیشمندان از مجموع نظرات توسعه را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه ها و بصیرت های تازه تعبیر می نمایند. این اندیشه ها و بصیرت های تازه در دوران مدرن شامل سه اندیشه “علم باوری”،  “بشر باوری”  و “آینده باوری”  می باشد. به همین مقصود بایستی برای نیل به توسعه سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه­های جدید، تشریح و تفضیل این اندیشه ها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه ها صورت پذیرد (فیروزنیا، ١٣٨٢: 34).

برنشتاین در خصوص توسعه از بار ارزشی آن و عدم مخالفت افراد با آن سخن به میان می آورد. در عین حال وی توسعه را در اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه، فقر و بیماری که  شایع ترین و مهم ترین دردهای بشری هستند، دانسته و مانند اهداف توسعه به شمار می برد (ازکیا، 1379: 8).

دادلی سیرز، توسعه را جریانی چند بعدی می داند که  تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. به عقیده وی توسعه علاوه بر بهبود اندازه تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین طرز تلقی­ها و وجه نظرهای مردم می باشد. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد(همان، 8). از منظر بعضی محققان توسعه، در تعریف توسعه نکاتی را بایستی در نظر داشت که مهم ترین آنها عبارتند از این که  اولا توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، ثانیا آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، ثالثا به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه   داشته باشیم. همچنین بعضی نیز عقیده دارند که توسعه را بایستی برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف نمود.

از همین رو و بر همین مبناست که  گاهی توسعه به معنای کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می گردد (ازکیا، 1379: 9).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه