عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه شهری:

طی چند دهه اخیر، به ویژه از 1990 میلادی تاکنون پارادایم و سرمشق جدیدی از مدیریت شهری مورد توجه فزاینده سازمانهای بین المللی، حکومتهای محلی (شهرداری ها) مقامات محلی (شوراهای شهر) و شهروندان قرار گرفته می باشد که در این پارادایم تأثیر و کارکردهای شهری جدیدتری برای دخالت دادن نظام مدیریت شهری (شهرداری ها و شوراهای شهر) و شهروندان در «برنامه ریزی»، «سیاستگذاری»، «نظارت و هدایت» درست و منطقی زندگی شهری در نظر گرفته شده می باشد. به گونه کلی، مدیریت شهری مبتنی بر دو پروژه اصلی می باشد که عبارتند از:

  • پروژه توسعه شهری
  • پروژه مشارکت شهری.

از دیدگاه جامعه شناسی شهری، این دو پروژه در حال حاضر ابزار کلیدی برای نظام مدیریت شهری هستند و از آنها می توان برای بهبود زندگی شهری و تقویت نظام مدیریت شهری سود جست. توجه روزافزون نظام مدیریت شهری به پروژه توسعه شهری ناشی از سه پدیدار مهم «رشد فزاینده شهرنشینی»، «گسترش طریقه شهرگرایی» و «پیچیده شدن نظام جامعه شهری» می باشد که این پدیدارها موجب موجب شکل گیری پروژه توسعه شهری شده می باشد؛ پس پروژه توسعه شهری را می توان مبنای تجدید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و حقوقی شهر تلقی نمود که هدف آن در درجه اول بهبود شرایط زندگی شهری می باشد و دارای خطوط کلی می باشد که عبارتند از:

  • رفع نیازهای اقتصادی شهروندان (فراهم کردن اشتغال و خدمات شهری مناسب)؛
  • رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان (فراهم نموددن تسهیلات فرهنگی و اجتماعی)؛
  • رفع نیازهای زیست محیطی شهروندان (فراهم کردن محیط زیست سالم و پایدار)؛
  • رفع نیازهای سیاسی شهروندان (فراهم کردن زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان). (محسنی تبریزی و آقا محسنی، 1389: 152).

به این ترتیب اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی می باشد و نیازمند همکاری و همیاری تمام اعضای یک شهر می باشد. این توسعه همان گونه که تصریح گردید در ابعاد چهارگونه فوق تجلی می یابد. در این پژوهش نیز این ابعاد توسعه مورد نظر بوده و مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه