عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح و تکنیک های مشارکت

به مقصود درک بیشتر مفهوم مشارکت و کاربرد آن در فعالیت های اجتماعی شهری، بعضی از صاحب نظران شاخص ها و تکنیک هایی را مطرح کرده اند که از طریق آنها بهتر می توان ابعاد و سطوح مشارکت را تبیین نمود.

نردبان مشارکتی شهروندی: ارائه کننده این نظریه انشتاین می باشد که در سال 1969 میلادی مفهوم مشارکت را با بهره گیری از نردبان مشارکت شهروندی به شکل زیر اظهار داشت:

نظارت شهروند، قدرت تفویض شده و همکاری قدرت شهروند
تشکیل بخش مشاوره و اطلاع رسانی مساوات طلبی نمایشی
درمان عوام فریبی فقدان مشارکت

منبع: (شیبانی، 1384: 168)

در تبیین این نردبان می توان گفت در پایین ترین پله این نردبان عدم مشارکت هست و شهروندان از هیچ قدرتی برخوردار نیستند .گاهی موارد سازمان های دولتی با ایجاد شکل ساختگی از مشارکت به عوام فریبی می پردازند. در واقع هدف واقعی آنها آموزش شهروندان برای قبول کارهاست که از قبل تکلیفش روشن شده می باشد. در پله بعدی شکل گیری عدم مشارکت معرفی می گردد که درمان نام گرفته می باشد و هدف یافتن راه چاره ای برای رفتارهای خودشان می باشد و با اطلاع رسانی و مشاوره برنامه های حکومت را جلو می برد. نتیجه این مشاوره برخورداری کم از حق مشارکت می باشد. اما به گونه موقت تسکین بخش می باشد، اما مشارکت واقعی محسوب نمی گردد و اقتدار شهروندان را نیز ساقط می نماید و تصمیم گیری عموماً با صاحبان قدرت می باشد و مراتبی از مساوات طلبی را به وجود می آورد و در پله بعدی اشکال واقعی مشارکت دیده می گردد که در قالب همکاری قدرت تفویض شده و نظارت شهروند مطرح می گردد که بیانگر توزیع قدرت شهروندان می باشد. مخالفان بر این عقیده اند که این سطح به دلیل هزینه بر بودن نارسایی و امکان سو بهره گیری فرصت طلبان مانع از ارائه مناسب خدمات عمومی می گردد (همان، 169-168).

نردبان مقتدر سازی شهروند: این طریق از مشارکت در سال 1994 (بر پایه دیدگاه انشتاین) توسط بورنز به تبیین زیر ارائه گردید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وابستگی متقابل و نظارت سپرده شده و نظارت تفویض شده

نظارت شهروند همکاری نظارتی، عدم تمرکز محدود، تصمیم گیری موثر، هیات مشورتی

مشارکت شهروند

سایت منبع

اطلاع رسانی ضعیف و مشاوره ظاهری، جنجال عمومی

عدم مشارکت شهروند

منبع:  (شیبانی، 1384: 169)

در این طرح، پایین ترین پله نردبان مبین جنجال عمومی و مشاوره ظاهری و اطلاع رسانی ضعیف می باشد که عدم مشارکت شهروند را به دنبال خواهد داشت در پله بعدی نیز، اهمیت به اطلاع رسانی به مشتری، مشورت به دو صورت کیفیت بالا و هیات مشورتی واقعی ملاحظه می گردد و نتیجه این اهمیت منجر به عدم تمرکز محدود و تصمیم گیری موثر و همکاری نظارتی می گردد که این خود بیانگر مشارکت شهروندان می باشد و در رده آخرین پله نردبان نظارت شهروند و تفویض آن وابستگی متقابل را به وجود می آورد (شیانی، 1384: 169) بدین ترتیب این تکنیک نشان  دهنده سطوح مختلف مشارکت شهروندان می باشد که معمولاً به اشکال صوری و بخشی نیز واقعی به نظر می رسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه