عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

رستو:

رستو توسعه را فرایندی چند مرحله ای می داند که  از مراحلی زیرا سنتی، انتقالی، خیز و بلوغ می گذرد و سرانجام به عالی ترین مرحله رشد اقتصادی یعنی « مصرف انبوه » می رسد(سریع القلم، 149).

رستو هر مرحله از مراحل فوق را از معیارهای اقتصادی نظیر اندازه سرمایه گذاری، اندازه رشد سالانه، اندازه مصرف و غیره متمایز کرده، درمورد آن ها بحث می کند. همین تعریف از توسعه مورد قبول سازمان ملل قرار گرفت. این سازمان که  از اواخر دهه ١٩۵٠ خود را در قبال مسأله توسعه نیافتگی اولین دهه توسعه برای این کشورها اعلام نمود و هدف از نامگذاری این دهه را دستیابی این کشورها به رشد سالانه ۶ درصد اعلام نمود.

در این تعریف از توسعه و همچنین در برنامه ریزی­های مبتنی بر این تعریف، به مسائلی نظیر فقر، بیکاری و دیگر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی در این کشورها توجه  نمی گردید. پس هرچند بعضی از کشورها به آن اندازه رشد مورد نظر سازمان ملل دست یافتند، اما این گونه مسائل اجتماعی و اقتصادی در این کشورها نه تنها بهبود چندانی نیافت، در بعضی موارد وخیم تر نیز گردید.

2-2-4-2- دادلی سیرز:

روشن گردید که یکسان انگاشتن توسعه با رشد اقتصادی چندان درست نیست. پس هم صاحبنظران و هم برنامه­ریزان کوشش کردند تعریف و مشخصات وسیع تری را برای توسعه در نظیر گیرند. بر این اساس، بهبود مشخصاتی نظیرکاهش فقر و نابرابری در مفهوم توسعه گنجانده گردید. دادلی سیرز معتقد بود برای اثبات توسعه در یک کشور بایستی دید در کنار افزایش درآمد سرانه، آیا فقر، بیکاری و نابرابری در آن کشور – تغییراتی کرده می باشد یا نه؟ به نظر او تنها در صورتی که  این شاخصها بهبود یافته باشد می توان مدعی وقوع توسعه  در آن کشور گردید(ساعی،  1379: 15).

2-2-4-3- مایکل تودارو:

توسعه را جریانی چند بعدی می داند که «مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می باشد» (سریع القلم،همان: 150). او می گوید زمانی می توان مدعی توسعه در یک کشور گردید که  در مجموعه نظام اجتماعی، متناسب با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی در داخل کشور از حالت نامطلوب خارج شده و به سوی وضعیتی بهتر از نظر مادی و معنویتغییر یافته باشد. تودارو وضعیت بهتر را براساس ارزش اصلی، تأمین معاش، افزایش اعتماد به نفس و آزادی و افراد جامعه تعریف می کند (حیدری، 1387: 107). از این منظر توسعه تا مدت­ها، تنها به منزله امری صرفاً اقتصادی تلقی می گردید. به گونه ای که تصور می گردید می توان با استعانت از الگوهای معجزه آسا نظیر وارد کردن کارخانه های آماده بهره­برداری راه حلی برای آن پیدا نمود؛ اما این نکته اساسی فراموش شده بود که برنامه های توسعه فقط با بهره گیری از راهبردهای متکی بر توان ذاتی و جوششی کشورها و مردم هر منطقه تحقق خواهد پیدا نمود. کشورهای صنعتی هنوز هم بقیه دنیا را به چشم انبار اولیه و بازاهای جدیدی می نگرند که بایستی کالاهای اضافی و بدون مشتری در کشورهای خود را برای فروش به آنجا سرازیر کنند(حیدری، همان: 110).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه