ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهراردبیل می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع فرضیات پژوهش به تبیین زیر تدوین گردید.

بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری ارتباط معنی دار هست

بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری ارتباط معنی دار هست

بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی ارتباط معنی دار هست

بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی ارتباط معنی دار هست

جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای منطقه چهار شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها 20259 نفر می­باشد که با بهره گیری از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد.

نتایج به دست آمده نشان می دهد مشارکت های مردمی ارتباط مستقیم با توسعه شهری دارد. به بیانی دیگر هر چه اندازه مشارکت شهروندان بیشتر باشد تحقق توسعه شهری محتمل تر خواهد بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح 95 درصد اطمینان می توان گفت بین مشارکت های مردمی و توسعه شهری ارتباط هست. به علاوه یافته های پژوهش نشان می دهد مشارکت مردمی با ابعاد مختلف توسعه شهری نیز ارتباط مثبت دارد. مشارکت شهروندان در اداره امور شهر در  توسعه عمران شهری، توسعه خدمات شهری، توسعه زیست محیطی و توسعه فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار می باشد.

کلمات کلیدی:

توسعه شهری- مشارکت مردمی- توسعه عمران شهری- توسعه خدمات شهری- توسعه زیست محیطی- توسعه فرهنگی و اجتماعی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه