عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

 محمد زاهدی اصل (1377) پژوهشی تحت عنوان “مطالعه چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده اردبیل در بازسازی مناطق آسیب دیده” اجرا نموده می باشد. در این پژوهش پدیده مشارکت به عنوان یکی از مشخصه­های مربوط به توسعه مطالعه شده می باشد. سوال اصلی این پژوهش چنین اظهار شده: اندازه مشارکت افراد زلزله زده اردبیل با در نظر داشتن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها در امر ساخت و ساز اماکن آسیب دیده چگونه بوده می باشد؟ این پژوهش از روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بهره گیری نموده و واحد تحلیل آن خانوار می باشد. حجم نمونه 635 خانوار و روش نمونه گیری تصادفی ساده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه ساختار یافته انجام پذیرفته می باشد. در آزمون فرضیه های مربوط به متغیر مشارکت و متغیرهای مطروحه دیگر نتایج چنین می باشد: بین اندازه مشارکت و سطح سواد، سن، وضعیت سلامتی رؤسای خانوار، ارتباط معنادار هست. فرض ارتباط بین سواد روسای خانوار و مشارکت با 98 درصد اطمینان صحیح می باشد. بین سن و اندازه مشارکت نیز ارتباط معکوس هست. بین سلامت روسای خانوار، و اندازه مشارکت آنان ارتباط معنادار هست. بین جنس و اندازه مشارکت ارتباط­ای وجود ندارد. در آزمون دومین فرضیه یعنی ارتباط مشارکت و ویژگی­های خانوادگی با ابعاد حجم خانوار، وضعیت تأهل و تعداد فرزندان ذکور در هر سه بعد رد گردید. بین اندازه مشارکت و مقدار زمین زیر کشت و نوع مالکیت آن تفاوتی دیده نشده می باشد اما این تفاوت در اندازه مشارکت و مجموع درآمد رئیس خانوار تایید گردید. در آزمون فرضیه سوم نتیجه می­گردد که بین اندازه مشارکت و مقدار زمین زیر کشت و مالکیت زمین مزروعی و همچنین درآمد روسای خانوار ارتباط معناداری دیده نمی­گردد. فرضیه چهارم مبنی بر ارتباط بین مشارکت و وضعیت سکونت فعلی هم تایید گردید. بالاخره فرضیه پنجم که موید ارتباط بین اندازه مشارکت و اندازه تخریب منزل بود با اطمینان 99 درصد تایید می گردد. ارتباط معکوس برای اندازه مشارکت ومیزان تخریب منزل مسکونی تایید گردید. رضایت از کمک های دریافتی از دولت، اندازه بی شتری از مشارکت را به همراه داشت. رؤسای خانوار مخالف با ابقای روستا رغبتی برای مشارکت نداشتند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ژاله شادی طلب(1381) در گزارش خود از طرح پژوهشیمشارکت زنان که در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران انجام شده می باشد، به این مطلب تصریح می­نماید که کنترل شهروندی عالی­ترین سطح و نوع مشارکت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه