عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

– پایان نامه مطالعه راههای جلب مشارکت اقتصادی اجتمایی زنان روستایی با تأکید بر نهادهای سنتی مورد مطالعه شهرستان سوادکوه که توسط  خدیجه رضایی قادری در سال 1383برای اخذ درجه کارشناسی ارشد تهیه و تدوین شده می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین متغیر ویژگیهای فردی (سن، تحصیلات، تعداد فرزندان، تعداد فرزندان زیر 6 سال) با اندازه مشارکت ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین بین درآمد ماهانه و اندازه مشارکت ارتباط مستقیم و معناداری هست. یعنی هر چه درآمد بالاتر باشد امکان مشارکت بیشتر می باشد. بین توجه زنان نسبت به خود و اندازه مشارکت آنان ارتباط منفی هست و همچنین زنان تمایل بیشتری به شرکت در سازمانهای غیر دولتی از خود نشان می دهند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح تحصیلات و ورود فن آوری و ناتوانی جسمی زنان قدیمی و بی تجربگی نسل نو به ترتیب اولویت از عوامل فروپاشی  نهادهای سنتی می باشد. همچنین مطالعه­ها نشان می دهد که زنان تمایل بیشتری به مشارکت در نهادهایی را که مختص زنان باشد و تسهیلات ویژه ای برای آنان در نظر بگیرد نهادی که افزایش درآمد داشته باشد و همچنین از صلاحیتهای اخلاقی برخوردار باشد را در اولویت نخست قرار دادند(رضایی قادری1383: 4).

– پایان نامه ای با عنوان تأثیر مشارکت مردمی در توسعه روستایی با تأکید بر جایگاه جوانان از نظر دولت و مردم در شهرستان بابلسر از توابع بخش فریدونکنار توسط هادی شاکری در سال 1380 تألیف شده و نتایج حاکی از آن می باشد تحقق کامل توسعه روستایی در روستاهای بخش فریدونکنار منوط به مشارکت ارادی و داوطلبانه جوانان در طرحهای توسعه روستایی و ایجاد تشکیلاتی می باشد که حضور مؤثر جوانان را در طرحهای توسعه روستایی تضمین می کند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین توسعه روستایی و سطح مهارت و آموزش جوانان مناطق روستایی برای مشارکت در طرحهای توسعه روستایی ارتباط مستقیم هست( شاکری، 1380: 5).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه