ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

– هر چه اندازه رضایتمندی افراد از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد به همان اندازه تمایل به مشارکت در مدیریت شهری افزایش می یابد که این اندازه مشارکت در محدوده مورد مطالعه ۴٢ درصد می باشد.

3- مطالعات به دست آمده نشان می دهد که هر چه احساس مالکیت ، یعنی مدت زمان سکونت ونوع مالکیت (ملکی ) بیشتر باشد به همان اندازه مشارکت افزایش پیدا می کند.مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده این می باشد که در محدوده مورد مطالعه، احساس مالکیت تعیین کننده مشارکت در مدیریت شهری می باشد.

4- واینکه وضعیت اقتصادی واجتماعی شهروندان بر مشارکت تعیین کننده می باشد، که با مطالعه متغیرهای اقتصادی واجتماعی مشخص گردید با بهتر شدن وضعیت اقتصادی واجتماعی اندازه مشارکت هم بالا می رود (تقوایی و همکاران، 1388: 101).

– فضیله خانی در رساله دکترای خود تحت عنوان «جایگاه و تأثیر اشتغال زنان در فرایند توسعه روستایی» در سال 1375، به عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در بازار کار تصریح کرده  و مهمترین عوامل را در سطح درآمد خانوار، اندازه مالکیت زمین و عوامل فردی مانند سطح سواد زنان، بعد خانوار و دوره های زندگی ذکر کرده اند(خانی،1375: 123).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– کاظم رستمی در پایان نامه کارشناسی ارشد  خود  در سال1383 در محدوده جغرافیایی بخش فلاورد شهرستان لردگان ، تأثیر مشارکت مردمی در توسعه روستایی با تأکید برمشارکت سنتی و جدید را مورد بحث قرار داده می باشد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هر چند در مجموع بین مشارکت سنتی و جدید روستائیان در بخش فلاورد تفاوت معناداری وجود ندارد اما این تفاوت در مصادیق مشارکت سنتی و جدید چشمگیر می باشد (رستمی، 1383: 2).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه