عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و واژه های پژوهش:

مفاهیم و متغیرهای اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مشارکت که متغیر مستقل پژوهش می باشد و توسعه شهری که متغیر وابسته می باشد. در ادامه  تعریف هر یک از متغیرهای فوق پرداخته می آید.

 

 

توسعه:

امروزه توسعه به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگ ترشدن می باشد. امروزه و در ادبیات علوم اجتماعی، توسعه کوششی می باشد برای ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی می باشد در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش های  مختلف زندگی اجتماعی و انسانی هست.

توسعه شهری را می توان مبنای تجدید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و حقوقی شهر تلقی نمود که هدف آن در درجه اول بهبود شرایط زندگی شهری می باشد و دارای خطوط کلی می باشد که عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رفع نیازهای اقتصادی شهروندان (فراهم کردن اشتغال و خدمات شهری مناسب)؛
  • رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان (فراهم نموددن تسهیلات فرهنگی و اجتماعی)؛
  • رفع نیازهای زیست محیطی شهروندان (فراهم کردن محیط زیست سالم و پایدار)؛
  • رفع نیازهای سیاسی شهروندان (فراهم کردن زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان). (محسنی تبریزی و آقا محسنی، 1389: 152).

به این ترتیب اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی می باشد و نیازمند همکاری و همیاری تمام اعضای یک شهر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه