عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

روش نمونه گیری

برای این که تمام جمعیت آماری شانس برابر جهت انتخاب شدن در نمونه داشته باشند از شیوه نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده بهره گیری می گردد.

1-9- ابزار گردآوری اطلاعا ت

اطلاعات مورد نیاز به  شیوه میدانی و با بهره گیری از پرسشنامه  محقق ساخته گردآوری می گردد.

به دلیل نوع پژوهش و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری و برای دسترسی سریع تر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه در نظر گرفته گردید. به مقصود دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته روش پژوهش از روش های زیر بهره گیری گردید:

1-مطالعات کتابخانه ای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخــانه ای بهره گیری گردید که مهم ترین و مفیدترین مبنع موتورهای جستجو در اینترنت، بانک ها و منابع اطـلاعاتی و کتابخانه ای دانشگاه های کشور بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-تحقیقاتی میدانی: به مقصود جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های پژوهش، از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

 

 

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن سطح سنجش متغیرهای از آزمون های مناسب  مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری می گردد.

 

1-11- پایایی و روایی:

الف) روایی/ اعتبار : مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .( خاکی ، 1382: 131)

روایی اصطلاحی می باشد که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده می باشد اشــاره می کند (دانایی فرد و همکاران،1387) در آزمون روایی، هدف آن می باشد که به معضلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارت بندی سئوال و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. نخست جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات پرسشنامه، نظر اساتید راهنما و مشاور اخذ و سپس در بین تعدادی از شهروندان توزیع و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده ، پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش توزیع گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه