عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش:

  • بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری ارتباط معنی دار هست
  • بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری ارتباط معنی دار هست
  • بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی ارتباط معنی دار هست
  • بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی ارتباط معنی دار هست

 

1-4- اهداف پژوهش:

1- مطالعه وضعیت مشارکتهای مردمی در منطقه چهار اردبیل

  • مطالعه چگونگی تاثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری
  • ارائه راهکارهایی جهت بهره مندی شهرداری از مشارکتهای مردمی

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-  نوع روش پژوهش :

از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می گردد که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر می باشد :

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررســـی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد.  (خاکی ، 1382: 122)

با هر پژوهش ، تلاشی سیستماتیک و روشمند به مقصود دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مساله می باشد. که بر این اساس تحقیقات صورت گرفته را براساس هدف از انجام پژوهش می توان طبقه بندی نمود. این پژوهش بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد.

طبقه بندی دیگر برای تحقیقات انجام گرفته ، برحسب روش انجام پژوهش می باشد که پژوهش حاضر به روش پژوهش همبستگی انجام می گیرد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ی بین دو یا چند نفر متغیر هست و اگر این ارتباط هست اندازه و حد آن چقدر می باشد. (خاکی ، 1382: 124) در این روش همبستگی دو متغیر اصلی پژوهش یعنی مشارکتهای مردمی (به عنوان متغیر مستقل) و توسعه شهری(به عنوان متغیر وابسته) مشخص می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه