عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

در مطالعه لیلا یزدان پناه (1382) که تحت عنوانعوامل موثر بر مشارکت اجتماعی” انجام شده می باشد، هدف از پژوهش شناخت بسترها و زمین­های مناسب و امکانات و شرایط لازم جهت حصول هرچه بیش تر مشارکت اجتماعی در ابعاد مختلف بوده می باشد. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده می باشد و جامعه آماری این پژوهش را شهروندان 18 سال و بالاتر ساکن در مناطق 22 گانه تهران تشکیل داده­اند. نظریه کنش اجتماعی پارسونز به عنوان چارچوب نظری اصلی تعیین گردید و مشخص گردید که عوامل خانوادگی، شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی دست به دست هم داده و فرد را نامشارکت جو بار می­آورد. مانند عوامل خانوادگی یادگیری برقراری ارتباط با دیگران و مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر قابل ملاحظه ای در اندازه مشارکت اجتماعی افراد مورد مطالعه داشته می باشد. در مطالعه نظام شخصیتی نیز مشخص گردید امید به آینده، فعال گرایی، تعهد اجتماعی، دلبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی وو اندازه آنها بر مشارکت اجتماعی در ابعاد مختلف رسمی و غیررسمی اثر گذار می باشد. از طرف دیگر پیوند فرد با جامعه و برقراری ارتباط با آن و گسستگی او از این جامعه به محیط اجتماعی و فرهنگی و مخصوصاً به احساس بیگانگی و بی قدرتی و نابسامانی و در یک مفهوم احساس جدایی فرد از جامعه باز می گردد. در ادامه دسترسی به امکانات و فرصت­های آموزشی، ارزش­ها در زندگی و اندازه آگاهی افراد از مشارکت و ارزیابی از موانع موجود در جامعه و بر مشارکت اجتماعی افراد و اندازه آن اثرگذار می باشد.

نگاهی اجمالی بر نتایج تحقیقاتی که به آنها تصریح گردید، حاکی از اجماع و اتفاق نظر بر جلب مشارکت و همکاری مردم و شهروندان در اداره امور شهر توسط سازمانهای شهری می باشد. بعضی نتایج نشان می دهد؛ ارزیابی شهروندان از پیامدهای مشارکت در امور شهر مثبت بوده، بیشتر شهروندان معتقد هستند که می توانند با مشارکت در مدیریت شهری تاثیرگذار باشند. با این حال تحقیقی که به گونه مستقیم تأثیر مشارکت­های مردمی را توسعه شهری مطالعه نماید انجام نشده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه