عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

سیر تاریخی مفهوم توسعه:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه درمورد توسعه تاریخچه طولانی ندارد و اکثراً به ساله ای دهه ۵٠ باز برمی گردد، زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شده بود و مستعمرات آسیایی و آفریقایی رفته رفته به استقلال رسیدند و به سمت توسعه حرکت کردند و کشورهای اروپایی هم به دنبال خرابی­ها و ویرانی های  جنگ جهانی دوم به دنبال بازسازی و توسعه بودند. در چنین شرایطی و در فضای سیاسی دهه ١٩۵٠ محققان علوم اجتماعی به صورت فعال درمورد مسائل مربوط به کشورهای عقب افتاده و توسعه نیافته به مطالعه پرداختند. به گونه کلی در دوران پس از جنگ سه تعریف در پژوهش های توسعه توفق بیشتری داشتند: آغاز در مطالعات سالهای  دهه ١٩۵٠ توسعه با “رشد اقتصادی” برابر گرفته گردید و در شکل افزایش «تولید ناخالص ملی» و یا به صورت افزایش درآمد سرانه در یک کشور اندازه گیری می گردید. با مشخص شدن نتایج ناگوار سال های اولیه که طی آن هر چند درآمد ملی کشورها به صورت چشمگیری افزایش یافته بود، بخش عظیم جمعیت فقیر جوامع هیچ بهره ای از آن نبرده بودند، تعریف و پیش فرض های نخست کنار گذاشته گردید.

در تعریف دوم، توسعه اگر چه همچنان بر مبنای «رشد اقتصادی» تعریف می گردید، اما این رشد لزوماً با کاهش نابرابری و شعار «فقر زدایی» همراه بود و در نتیجه، توسعه با معیار بهبود شرایط اجتماعی سنجیده می گردید. در تعریف سوم، علاوه بر تامین نیازهای اقتصادی، مسائل سیاسی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. این تعریف به دلیل جاذبه های خود به صورت وسیع مورد استقبال قرار گرفت، اما به جهت ابهامات و تنوع، هیچ مقیاس واقعی برای سنجیدن وجود نداشت. همین ضعف باعث غلبه تعریف دوم در مطالعات گردید. در مجموع مراد از توسعه عبارت می باشد از «روندی چند بعدی که  طی آن جوامع  استانداردهای زندگی خود را ارتقا می بخشند، نابرابری­ها  را کاهش می دهند. فقر را از اعضای خود می زدایند» با در نظر داشتن تازگی مباحث و تعدد چشم اندازها، مناظره علمی پرشوری به وجود آمده بود که  در ادبیات توسعه جنگ نظریه ها نام گرفت. این مناظره، بویژه با در نظر داشتن قطب بندی های سیاسی شرق و غرب با گرایشهای ایدئولوژیک جانبدارانه و تب آلود آمیخته و در نتیجه از بی طرفی، که یک پژوهش آکادمیک نیازمند آن می باشد، به درجات مختلف دور گردید. اگرچه در عرصه نظریه های توسعه تنوع و کثرت هست، معمولاٌ مکاتب توسعه در چند مکتب عمده طبقه بندی می شوند. درمورد توسعه سه مکتب (نوسازی، وابستگی و نظام جهانی) به صورت گسترده به نظریه پردازی پرداخته اند. تمام نظریات مربوط به توسعه به نوعی توسعه را صرفاً یک مسئله اقتصادی می دانند و معیارهای و شاخص های اجتماعی و زیست محیطی آن را یا نادیده می گیرند یا به آن کمتر توجه می کنند. خیلی از کشورها با آنکه  آمارها و ارقام مربوط به رشد اقتصادی شان بالا بود کماکان استانداردهای زندگی و رفاه مردم در پایین ترین سطح بود. به دنبال شروع برنامه های توسعه ای کشورهای جهان سوم و در اثر استخراج های بی رویه و انتشار گازهای گلخانه ای و تخریب محیط زیست رفته رفته بحران های زیست محیطی حالت جدی به خود گرفت بنابراین نیاز بود تا از مفهوم توسعه بازتعریف دیگری گردد تا بتواند هم تمام ابعاد زندگی اجتماعی بشر را دربر بگیرد و از طرفی آسیبی به محیط زیست وارد نگردد و امکان توسعه برای آینده و نسل های بعد نیز فراهم باشد. این امر در اواخر دهه ٨٠ در کنفرانس استکهلم شروع گردید.

توسعه فرایندی تصور می گردید که  طی آن جوامع مختلف از شرایط اولیه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی با عبور از مراحل تکاملی کم و بیش یکسان و تحمل دگرگونی های کیفی و کمی به جوامع توسعه یافته تبدیل خواهند گردید. این تلقی ایدئولوژیک از توسعه، در پرتو نقدهای متنوع و بسیار، در دهه ١٩٧٠ و بخصوص در سال های دهه ١٩٨٠ به بن بست رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه