ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم و معنای مشارکت

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیر شدن و تجمع برای مقصود خاص می باشد. در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده می باشد، اما درمجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. با پذیرش این جوهره، بعضی از صاحب نظران مدیریت، تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده اند: «مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در جایگاه­های گروهی می باشد که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند» در این تعریف سه جزء مهم هست: درگیر شدن، یاری دادن و مسوولیت درک عمیق تر. این تعریف مستلزم مرور اجمالی بر این سه جزء می باشد.

درگیری ذهنی و عاطفی: در مرتبه نخست و شاید پیش از هر چیز دیگر، مشارکت به معنی درگیری ذهنی و عاطفی می باشد و تنها به کوشش های بدنی محدود نمی گردد. در مشارکت خود شخص درگیر می باشد و تنها مهارت و توانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست. این درگیری روانشناختی می باشد و نه جسمانی. انسانی که مشارکت می کند، خود- درگیر می باشد و نه کار- درگیر.

انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را می یابد که از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی بهره گیری نماید. از این رو مشارکت با موافقت فرق دارد، در موافقت، موافقت کننده یاری ویژه ای نمی کند، بلکه تنها آن چیز که را که پیش رویش می گذارند، تصویب می کند. در واقع در موافقت تأثیر اصلی را تصمیم گیرنده بازی می کند که می کوشد تا با بهره گیری از توانایی های خویش جمع را به موافقت وا دارد. اما مشارکت چیزی بیش از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیم از پیش گرفته شده می باشد. مشارکت یک داد و ستد اجتماعی دو سویه میان مردم می باشد و نه روش قبولاندن اندیشه های مسوولان بالا دست. در واقع در مشارکت تأثیر اصلی با مشارکت کننده می باشد که می کوشد تا توانایی های خویش را عیان سازد.

پذیرش مسوولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسوولیت بپذیرند. در واقع مشارکت هنگامی تحقق می یابد که بی تفاوتی و بی مسوولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسوولیت بدهد (غفاری، 1390: 67-66).

با در نظر داشتن آن چیز که که درتعریف مشارکت آمد، می توان به روشنی دریافت که تحقق مشارکت مستلزم فراهم آمدن بعضی پیش نیازهاست. بعضی از این پیش نیازها در وجود شرکت کنندگان و بعضی دیگر در محیط پیرامون جای دارند. این پیش نیازها تحقق و کارسازی مشارکت را تعیین کرده و سطح آن را مشخص می سازند. عمده ترین این پیش نیازها (بعضی از آن ها برآمده از تعریف مشارکت) به تبیین زیر هستند:

الف) پیش از آن که اقدام ضرورت پیدا کند، بایستی زمان مشارکت فراهم باشد. مشارکت به سختی ممکن می باشد در زمان اضطرار و فوریت به نحوی مناسب و برازنده تحقق یابد. زمینه های مشارکت بایستی قبل از اقدام به آن فراهم شده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه