ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

از زاویه دیگر افزایش مهاجرت اقوام مختلف به خصوص اروپائیان به امریکا در طول قرن 19 و 20 سبب گردید که بسیاری از شهرهای کشور به کلانشهرهای چند فرهنگی بدل شوند، که در درون خود از محله های متعددی با هویت قومی و طبقاتی و حرفه ای تبدیل شوند (رانین، 200: 57). این دگرگونی موجب بسط و گسترش تحقیقات در این زمینه گشت و شاید برای نخستین بار مفاهیم مشارکت، محله ها و همسایگی ها در مطالعات شهری به گونه جدید مطرح گردید. به هر شکل در فاصله دو جنگ جهانی این موضوعات در مکتب شیکاگو به صورت جدی مورد بحث قرار گرفت. در این مفهوم محله شهری با معنای سرزمین و هویت انطباق و هم پوشانی داشت (برتون، 1380: 163) و محله های شهری را پهنه های بسیار پویا و متحول دانسته که ارتباط پیچیده و  تفسیرپذیری با جماعت های درونی خود و سایر جماعت های شهری قرار می گیرند (پارک، 1974: 12-10). پارک از شاخص­ترین چهره های مکتب شیکاگو بود که به چگونگی تعاملات و پیوند بین ساکنان کلانشهری زیرا شیکاگو پرداخت. موضوع برجسته دیگر آشفتگی ها و تضادهای محلی بود که از دیدگاه مکتب شیکاگو مدنظر قرار گرفت که ریشه های آن را در رقابت بر سر دستیابی به منابع می دانستند(هاروی، 1376: الف-و). در حالی که جامعه شناسی مانند اولسون ضعف اقتصاد سیاسی را عامل مهم در این بی نظمی قلمداد می کند و شوفر نیز وجود سازمان­های فرهنگی و یا نهادهای سیاسی را در برقراری این نظم ضروری می داند. عموماً کارایی جمعی و کنترل عمومی در ایجاد نظم موثر در قالب انجمن ها، نهادها را بسیار مهم و الزامی در نظر گرفته اند. طی سال های اخیر از مهمترین موضوعات جامعه علمی، مشارکت شهروندان در قالب سازمان های محلی با هدف تحقق حکمرانی خوب می باشد که این موارد در کانون بحث ها قرار دارد. این اندیشه طی قرن ها موضوع فکری اندیشمندان بوده می باشد و به گونه امروزی تکامل یافته می باشد و بنا بر نتایج علمی حاصل شده مشارکت شهروندان در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های شهری یک اصل اساسی در مدیریت شهری قلمداد می گردد و در جامعه مدرن شهروندان بایستی دارای حقوق و وظایف دو سویه باشند و به گونه ای آزاد و برابر در تصمیم گیری های سیاسی و روندهای جاری اجتماع سیاسی شان مشارکت کنند.

به این ترتیب اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی می باشد و نیازمند همکاری و همیاری تمام اعضای یک شهر می باشد. و یا اندیشمندانی زیرا هانتینگتون و نلسون که از منظر سیاسی و توسعه اقتصادیاجتماعی مسائل شهر را مطالعه نموده اند و مهمترین مجرای سازمانی را در این توسعه مشارکت فعال در انواع نهادها و گروه های اجتماعی دانسته و این سازمان ها را مهمترین فرصت تحرک شهروندان در برابر حل معضلات در نظر گرفته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه