ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

ساعات آفتابی و مقدار ابرناکی

استان گیلان به سبب ویژگیهای اقلیمی خود در تمامی ماههای سال دارای پوشش ابری قابل ملاحظه ای می باشد و مقدار ابرناکی در فصول سرد سال بیشتر از فصول گرم سال می باشد. در حوضه امامزاده ابراهیم بطور متوسط در طول سال 154 روز آسمان بطور کامل یا به گونه قابل ملاحظه ای از ابر پوشیده می گردد جدول زیر ابرناکی ماههای سال را در حوضه نشان می دهد.

با در نظر داشتن جدول فوق بیشترین ابرناکی در دی ماه 21 روز و بهمن ماه 17 روز و اسفند 16 روز آسمان پوشیده از ابر می باشد و بتدریج در فصل بهار از مقدار ابرناکی آسمان کاسته شده بطوریکه در فروردین 13 روز و اردیبهشت 11 روز و خرداد 7 روز آسمان پوشیده از ابر می باشد. در فصل تابستان هم به سبب جایگاه خاص منطقه آسمان کاملاً از ابر تهی نمی گردد بطوریکه در تیر ماه 8 روز و مرداد 10 روز و شهریور 11 روز آسمان پوشیده از ابر می گردد. در فصل پاییز که همزمان با هجوم توده هواهای باران زا به فلات ایران و شمال کشور می باشد بر مقدار ابرناکی منطقه افزوده می گردد بطوریکه در مهر ماه 12 روز و آبان 16 روز و آذر 12 روز آسمان مملو از پوشش ابر می باشد. با در نظر داشتن مباحث فوق درصد ابرناکی حوضه امامزاده ابراهیم را در شکل زیر نشان می‏دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 4-19 درصد ابرناکی حوضه امامزاده ابراهیم

ابرناکی ‏با طول ساعات ‏آفتابی ارتباط معکوس‏دارد یعنی در ماههایی ‏که ‏آسمان ‏دارای ‏پوشش ابری ‏بیشتری ‏می باشد منطقه ‏دارای ‏ساعات ‏آفتابی ‏کمتری می‏باشد. جدول زیرساعات آفتابی حوضه امامزاده ابراهیم را نشان می‏دهد.

باتوجه به‏جدول‏فوق بیشترین‏ساعات‏آفتابی‏ماهانه‏بامیانگین159ساعت به خردادماه وکمترین‏ساعات‏آفتابی بامیانگین‏78 ساعت به دی‏ماه تعلق‏دارد. باتوجه‏به ساعات‏آفتابی حوضه درماههای‏سال فصول‏بهاروتابستان دارای‏بیشترین‏ساعات‏آفتابی‏هستند. شکل زیر ساعات آفتابی ماهانه حوضه را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه