عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

تبخیر

پدیده تبخیر به محض نزول باران به سطح زمین و حتی قبل از آن در حین سقوط قطرات در سیکل آب در طبیعت وارد می گردد. تبخیر آغاز از سطح قشر نازک آبی که در اثر باران روی شاخ و برگ گیاهان را می‎پوشاند شروع می گردد و به تدریج که آب در سطح زمین جریان می یابد و قبل از اینکه به داخل زمین نفوذ نموده یا به شبکه آبهای سطحی بپیوندد ادامه پیدا می کند، تبخیر حتی از سطح برف به مدت طولانی و تا موقعی که بر سطح زمین باقی می باشد و غیر انجام می گردد.

مقادیر متنابهی آب از راه تعرق گیاهان که بوسیله ریشه های خود از اعماق خاک، آب مورد احتیاج رشد خود را می کشند، تبخیر می گردد این تبخیر بیولو‍یک تعرق یا (Transpiration) نامیده می‎گردد. بطور کلی مجموع فرآیندهایی که منجر به تبخیر از سطح آب و خاک و تعرق از سطح گیاهان می گردد، در اقلیم شناسی و هیدرولوژی بنام تبخیر و تعرق (Evapotransiration)  نامیدهمی گردد و قشر آبی که بدین ترتیب از روی یک حوضه در مدت معینی خارج می گردد تبخیر کلی آن حوضه را در آن فاصله زمانی تشکیل می‎دهد.

پدیده تبخیر و تعرق یکی از پدیده های مهم در گردش آبی طبیعت می باشد که از عواملموثر در کاهش اندازه آبدهی یک حوضه آبریز به شمار می رود. تبخیر از سطح حوضه عوامل مختلفی مانند عوامل مختلفی مانند درجه نمناکی زمین، پوشش گیاهی، پوشش گیاهی، پوشش برفی، عمق سطح آب زیر زمینی، جنس زمین و غیره تأثیر دارند. و کوشش از عوامل تاثیر گذار در اندازه تبخیر، دما می باشد که ارتباط مستقیمی با مقدار تبخیر دارد.

با در نظر داشتن اینکه در حوضه آبریز ایستگاه تبخیرسنجی موجود نمی باشد از ایستگاههای اطراف، چند ایستگاه به عنوان معرف انتخاب و بین ارتفاع و تبخیر از طشت ارتباط مستقر نموده و تبخیر از طشت حوضه محاسبه و در جدول شماره    منعکس شده می باشد.

باتوجه به‏جدول بالاملاحظه می‏شودکه در فصل‏تابستان درماههای‏تیرومرداد بیشترین مقدارتبخیر به وقوع می‎پیوندد که به ترتیب 3/119 و 9/113  میلی متر می باشد و حداقل تبخیر با حداقل دما همراه می باشد بطوریکه بهمن ماه با 9/18 میلیمتر دارای کمترین مقدار تبخیر می باشد.

این حوضه به جهت جایگاه جغرافیایی خاص خود و مرطوب بودن زمین و تراکم پوشش گیاهی از تبخیر و تعرق قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد که حدود 7/752 میلی متر در سال می باشد.

در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم با در نظر داشتن پوشش گیاهی متراکم و نیمه متراکم به نظر می رسد که تعرق قابل ملاحظه ای نیز صورت گیرد.


 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه