عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

رطوبت نسبی

نسبت مقدار آب موجود در جو به حداکثر مقدار آبی که جو می تواند در همان شرایط کسب نماید، رطوبت نسبی یا نم نسبی گفته می گردد و به صورت در صد اظهار می گردد. دربررسی ومطالعه پارامتر نم نسبی مورد مطالعه از آنجاییکه متوسط نم نسبی ده ساله با دراز مدت آن تفاوت چندانی ندارد پس میانگین نم نسبی ایستگاههای که طول دوره آمار آنها بیش از ده سال می باشد بعنوان دراز مدت آن ایستگاه مورد قبول می‎باشد. در برآورد رطوبت نسبی بایستی ایستگاه معرف انتخاب گردد و ایستگاه معرف بایستی معرف آن عامل برای محدوده ای ازاطراف خود بوده و در کل مجموع آنها سطح منطقه راپوشش  دهند. مشخصات این ایستگاهها در جدول زیر درج گردیده می باشد و تجزیه تحلیل برای رطوبت نسبی بر اساس آمار این ایستگاهها انجام گرفته می باشد. با بهره گیری از آمار نم نسبی ایستگاههای معرف در اطراف محدوده مورد مطالعه مشخص گردید که این ایستگاهها تمام سطح منطقه را پوشش داده ونتیجه گیری از آن برای تمام منطقه تقریبا امکان پذیر می‎باشد. جدول 4-20 مقدار رطوبت نسبی درج گردیده می باشد.

نم نسبی معرف بخار آب موجود در هوا در مقایسه با هوای اشباع شده از بخار آب می باشد. ایستگاههای معرف درهیچ ماهی کمتر از 80 درصد نیست. طبق برآورد رطوبت نسبی از ایستگاههای معرف مشخص گردید که حوضه آبریزایستگاه چو بر  از نم نسبی بسیار بالایی برخوردار می باشد و آن هم بدلیل مجاورت با دریای خزر و تحت تاثیر قرار گرفتن از بخارات آب حاصل از دریا و همچنین پوشش گیاهی نسبتا خوب می باشد.

بطوریکه متوسط رطوبت نسبی سالانه آن 9/83 درصد می باشد که نمایانگر اقلیم بسیارمرطوب منطقه می باشد. از نظر اندازه ماهیانه رطوبت نسبی نیز شهریور ماه با 5/87 درصد دارای بالاترین اندازه رطوبت و دی ماه با 9/81 درصد پایینترین اندازه رطوبت نسبی را دارا می باشند.

گفته می گردد که با افزایش درجه حرارت از اندازه رطوبت نسبی کاسته می گردد و با کاهش آن از مقدار آن افزوده می گردد اما در این محدوده برعکس بوده زیرا با افزایش دما نم نسبی نیز افزایش یافته و با کاهش دما نیز نم نسبی کاهش می یابد بطوریکه در فصل زمستان با 7/82 درصد کمترین مقدار رطوبت و فصل تابستان با 5/85 درصد بیشترین مقدار رطوبت را دارا می باشند این پدیده می تواند به دلیل قرار گرفتن حوضه در مناطق کوهستانی که در زمستان اکثرا همراه با ریزش برف و یخبندان همراه می باشد، باشد. اما در فصل تابستان بدلیل پوشش گیاهی تقریبا خوب حوضه که در منطقه هست، همراه با افزایش دما، تبخیر و تعرق خوبی ایجاد شده که باعث افزایش رطوبت نسبی هوا می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه