عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

رژیم فصلی دما در حوضه

رژیم فصلی دما اهمیت زیادی از نظر کشاورزی و تبخیر و نیاز آبی برخوردار می باشد و اگر طریقه افزایش آن با کمبود منابع آب همراه باشد و همچنین اگر از نظر مهار آب و کمبود ذخیره برفی در ارتفاعات همراه باشد این عامل به صورت خشکسالی بروز می کند. در حوضه آبریزایستگاه چو بر  همانطور که قبلا گفته گردید به سبب جایگاه کوهستانی آن تقریبا حدود 5 تا 6 ماه از سال ارتفاعات حوضه زیر پوشش برفی قرار دارد که این عامل می تواند با مدیریت درست و برنامه ریزی منطقی در تامین آب کشاورزی مورد نیاز در فصل بهار و تابستان در پایین دست که غالبا زیر کشت برنج قرار دارند از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردد. در جدول ذیل میانگین فصلی دما در حوضه آبریزایستگاه چو بر منعکس شده می باشد.

با در نظر داشتن جدول  فوق فصل تابستان با میانگین 7/20 درجه سانتیگراد بیشترین و زمستان با میانگین 4/5 درجه سانتیگراد کمترین اندازه دما را شامل می شوند. پس با در نظر داشتن جدول می توان تشخیص داد که رژیم حرارتی حوضه از نوع رژیم مدیترانه ای می باشد. زیرا حدود 68 درصد گرمای  سالانه در 6 ماه گرم سال و بقیه آن یعنی 32 درصد در 6 ماه سرد سال رخ می دهد. شکل شماره   درصد فصلی درجه حرارت حوضه را به نمایش می گذارد که به راحتی قابل تشخیص می باشد.

برف

از نظر روزهای با ریزش برف در حوضه امامزاده ابراهیم به گونه متوسط 9 روز از سال با ریزش برف همراه می باشد، که از نظر تعداد روزهای برفی ماه بهمن دارای بیشترین روزها و ماه آذر کمترین ریزش را دارا می‏باشد. جدول زیر و شکل زیر مقدار برف در حوضه امامزاده ابراهیم را نشان می‏دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد روزهای یخبندان

همانطور که قبلا تصریح گردید به دلیل عدم وجود ایستگاههای سینوپتیک در حوضه به ناچار جهت برآورد تعداد روزهای یخبندان، مناطقی که دارای درجه حرارت زیرصفر یا یخبندان موجود را در ایستگاههای اطراف مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهند بهره گیری شده می باشد. و برآوردی از ایستگاههای اطراف یعنی ماسوله، کسماء، امامزاده ابراهیم صورت گرفت و در جدول شماره4-16 منعکس شده می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه