ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

طریقه تغییرات میانگین ماهانه دما

طریقه تغییرات میانگین ماهانه دما  در حوضه نشان می دهد که بیشترین اندازه دما را5/21 درجه سانتیگراد مربوط به تیر ماه و کمترین دما با 6/4 درجه سانتیگراد مربوط به بهمن ماه می باشد. با در نظر داشتن جدول     بیشترین اندازه انحراف از معیار در آذر ماه به مقدار 6/2 و کمترین انحراف از معیار نیز در خردادماه به اندازه 7/0 نظاره می گردد. بیشترین اندازه تغییرپذیری دما نیز در بهمن ماه با 9/36 و کمترین اندازه تغییرپذیری دما در خرداد ماه به اندازه 7/3 می باشد.

باتوجه به جدول شماره 4-21 متوسط درجه حرارت سالیانه حوضه در طی دوره آماری 13 ساله که از ایستگاههای اطراف برآورده شده 2/13 درجه سانتیگراد بوده می باشد. گرمترین ماه سال تیر ماه با متوسط درجه حرارت 5/21 درجه سانتیگرادو سردترین ماه سال بهمن ماه با متوسط درجه حرارت 6/4 درجه سانتیگراد می باشد. میانگین حداکثرهای درجه حرارت در گرمترین و  سردترین ماه سال به ترتیب 2/13 و 5/0- درجه سانتیگراد می باشد. بایستی توجه گردد که در نواحی خزری با نزدیک شدن به ساحل میانگین حداقل افزایش یافته و هرقدر از ساحل دور شویم میانگین حداقل کاهش می یابد.

 


 

4-8-5-3 مطالعه میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق

حوضه آبریزایستگاه چو بر  به سبب واقع شدن در ارتفاعات و همچنین  وجود پوشش گیاهی متراکم و نیمه متراکم اندازه تبخیر و تعرق قابل ملاحظه ای ایجاد شده که خود سبب تعدیل دما می باشد. بعلاوه به سبب ارتفاع و و کاهش دما، نم نسبی نیز افزایش یافته و از این طریق دما تعدیل می یابد. پس بیشترین اندازه حداکثر مطلق دما با 35 درجه سانتیگراد مربوط به تیرماه می باشد، دمای حداقل مطلق نیز در 6 ماه از سال به زیر صفر می رسد و کمترین حداقل دمای مطلق با 11-  درجه سانتیگراد مربوط به بهمن ماه می باشد.

 

 4-8-5-4 تغییرات روزانه و فصلی دما

دامنه اختلاف شبانه روزی دما در زمستان در نواحی ساحلی دریای خزر در حدود 6 درجه می باشد که به تدریج این اختلاف افزایش یافته و به 12 درجه در نزدیک کوهپایه ها می رسد. و در ارتفاعات این اختلاف مجدداً با کاهش روبرو می گردد و به 8 تا 9 درجه سانتیگراد می رسد , بایستی گفته گردد که در تابستان اختلاف دامنه شبانه روزی دما در نزدیک به ساحل تغییر چندانی نسبت به زمستان  ندارد و در حدود 6 تا 7 درجه تغییر می کند در صورتی که هر قدر از ساحل دور شویم این اختلاف افزایش یافته و به 14 درجه می رسد در ارتفاعات نیز دامنه تغییرات دمای شبانه روز در حدود 16 تا 17 درجه می‏رسد (مهندسین مشاور پندام , 1372 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه