ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه درجه حرارت در یک حوضه نیز عامل تعیین کننده در بسیاری از تغییرات حوضه می باشد هرچه درجه حرارت هوا بیشتر باشد اندازه بخار آب موجود در هوا هم بیشتر می باشد. ( ولایتی، 1379)

شبکه ایستگاههای دماسنجی حوضه مطالعاتی همانند بارش و سایر پارامترها فقیر می باشد. لذا از شبکه ایستگاههای تبخیرسنجی و سینوپتیک اطراف حوضه که در آنها اندازه گیری درجه حرارت بعمل می آید کوشش گردید تا از بیناین ایستگاههای موجود، تعدادی بعنوان معرف انتخاب گردند. این ایستگاهها طوری بایستی انتخاب شوند که هرکدام معرف بخشی از محدوده اطراف حوضه بوده و در مجموع کل سطح حوضه را پوشش دهند. با در نظر گرفتن اینکه در منطقه مورد مطالعه ایستگاه اندازه گیری درجه حرارت موجود نبوده و بخصوص در ارتفاعات و نواحی پوشیده از جنگل چنین ایستگاههایی وجود ندارد لذا انتخاب این ایستگاهها مشکل بوده اما در نهایت کوشش گردید تا ایستگاههای انتخاب شده قسمت اعظم نواحی گوناگون را پوشش دهند مشخصات ایستگاههای معرف درجه حرارات جهت تجزیه و تحلیل و واکاوی آمار دما به تبیین جدول زیر می باشد.

 

همانطور که در جدول شماره   نظاره می کنید آمار متوسط ماهانه و سالانه درجه حرارت همراه با ارتفاع ایستگاهها تنظیم گردیده می باشد لذا با ایجاد همبستگی بین دمای متوسط ماهانه و سالانه و ارتفاع ایستگاهها، روابط ماهانه و سالانه دمای حوضه تهیه گردیده می باشد که در جدول شماره   این روابط و ضریب همبستگی آن ارائه شده می باشد و در جدول شماره    نیز متوسط دمای ماهانه و سالانه حوضه ا بهره گیری از گرادیان قائم حرارتی ماهانه و سالانه منعکس شده می باشد. بر اساس  معادلات و روابط جدول شماره    درجه حرارت سالیانه حوضه آبریز امامزاده ابراهیم برآورد گردیده و نتایج در جدول   منعکس شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

رژیم حرارتی

مقصود از رژیم حرارتی، تغییرات عوامل دمای هوا برحسب زمان در عرض سال می باشد و همچنین افزایش ارتفاع باعث کاهش دما می باشد و عامل تعدیل کننده درجه حرارت می باشد برای رژیم حرارتی می‎توان از طول دوره کوتاه مدت تری بهره گیری نمود. زیرا دما برخلاف بارندگی دارای تغییرات سالانه خیلی زیاد نیست و تغییرات ماهانه آن از سالی به سال دیگر خیلی زیاد نمی باشد. به همین جهت میانگین یک دوره آماری بیش از 5 سال با میانگین آماری یک دوره بیست سال یا بیشتر تغییر خیلی زیاد نمی کند و حداکثر از چندین دهم درجه افزایش یا کاهش نمی یابد. انحراف از میانگین دما در حوضه خیلی کم و آن هم بدلیل وضع جغرافیایی منطقه و تحت تاثیر قرار گرفتن توده های مختلف هوا با دماهای متفاوت می‎باشد که بیش 8/1 تغییر نمی کند. پس بایستی اذهان داشت که مناطقی که دارای انحراف از میانگین خیلی کم هستند یک رژیم حرارتی یکنواخت پیروی می کند. برای مطالعه رژیم حرارتی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 5 عامل حرارتی آن طبق روشهای گفته شده استخراج و نتایج در جدول زیر ارائه گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه