عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بارندگی سالانه:

باتوجه به داده های آماری ایستگاه چوبر شفت در حوضه امامزاده ابراهیم، بیشترین بارش سالانه در حوضه در سال 1383-1382 با5/1693 میلی مترو کمترین بارش سالانه در سال 1376-1375 با 5/1041 میلی متر اتفاق افتاده می باشد. روندبارندگی درحوضه نشاندهنده کاهش بارندگی درسالهای اخیرمی باشد. شکل شماره میانگین بارندگی سالانه حوضه امامزاده ابراهیم را نشان می دهد.

بارندگی ماهیانه

به مقصود تعیین و توزیع بارندگی ماهانه در هر یک از حوضه های آبریز لازم می باشد از نزدیکترین ایستگاه به ارتفاع متوسط یا مرکز ثقل حوضه بهره گیری نمود و متوسط بارندگی سالانه حوضه را که از نقشه هم باران مورد محاسبه قرار گرفته به نسبت درصدهای ماهانه آن ایستگاه توزیع نمود. با در نظر داشتن توضیحاتی که داده گردید بارندگی ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم را به روش زیر محاسبه می‏کنیم و سپس نوع اقلیم حوضه فوق را مشخص می‏نماییم.

 

 

از جدول بالا نظاره می گردد که در هیچ ماهی متوسط بارندگی ماهیانه کمتر از 7/46 میلی متر نیست و از این رو می توان تشخیص داد که اقلیم حوضه از نوع مرطوب می باشد از نظر توزیع بارندگی ماهیانه شهریور با متوسط بارندگی 7/216 میلی متر دارای بیشترین مقدار بارندگی و آبان ماه با 7/46  میلی متر دارای کمترین مقدار بارندگی می باشند همانطور که نظاره می‏گردد طریقه بارندگی به این شکل می باشد که کمترین ریزش در فصل بهار و بیشترین بارندگی در فصل پاییز می‏باشد البته فصل تابستان با 368 میلی متر بارندگی بعد از فصل پاییز دارای بارندگی زیادی می‏باشد. این طریقه بارندگی در حوضه از دو عامل اقلیمی تأثیر می پذیرد. نخست اینکه محدوده مورد مطالعه به دلیل قرار گیری در عرضهای متوسط جغرافیایی در فصل گرم با پیشرفت و گسترش پر فشار جنب حاره ای که از عرضهای بالاتر می آیند باعث می‏گردد تا سیستمهای کم فشار عرضهای متوسط که اغلب با باران و هوای مرطوب همراه می باشد و سیستم بادهای غربی به طرف عرضهای قطعی (در عرضهای بالا ) عقب نشینی کند پس در فصل گرم سال کمترین باران در منطقه رخ می دهد و آن مقدار باران فصل گرم سال نیز محصول پدیده های محلی مانند پوشش گیاهی , کوههای مرتفع و وجود دریا و. . . می باشد. در حالیکه افزایش ریزش باران در ماههای اواخر تابستان و پاییز به دلیل وجود آبهای گرم دریای کاسپین و عقب نشینی پر فشار جنب حاره بطرف خط استوا و پیشرفت سیستم بادهای غربی به طرف عرض میانه می باشد که باتلاقی آن سیستم با آبهای گرم دریای کاسپین موجب افزایش و یا ریزش بیشترین باران در طول ماههای سال می گردد و این موضوع را در ایستگاه مورد مطالعه بخوبی نظاره می کنیم بطوریکه در شهریور ماه ومهر ماه دارای بیشترین بارندگی وکمترین بارندگی در فصل بهار ( خرداد ماه ) نظاره‏می‏گردد. بطورکلی آن چیز که که از متوسط بارندگی ماهانه حوضه می توان استنتاج نمود این می باشد که بیشترین بارندگی ماهانه منطبق با آغاز دوره سرما یا پایان دوره گرما می باشد. که بیشترین مقدار باران در شهریور ماه و مهر ماه رخ می دهد. در حقیقت با در نظر داشتن مطلب فوق می‏توان گفت که اقلیم حوضه مورد مطالعه از نوع اقلیم مدیترانه ای می باشد. در شکل زیر طریقه کاهش یا افزایش متوسط بارندگی ماهانه حوضه آبریز امامزاده ابراهیم را نشان می‏دهیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه