ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخاب پایه زمانی مشترک

با در نظر داشتن اینکه در اقلیمهای مرطوب و نیمه مرطوب گیلان و مازندران با در اختیار داشتن هر 7 سال آمار بارش می‏توان سه سال دیگر نیز بازسازی داده‏های کمبود را انجام داد و از آنجاییکه اقلیم منطقه نیز از نوع مرطوب می‏باشد. پس می‏توان به بازسازی دراز مدت ایستگاهها اقدام نمود که شاخص 13 ساله در نظر گرفته شده می باشد.

 

4-8-2 تواتر طبیعی بارندگیهای سالانه

فرکانس طبیعی بارندگیهای سالانه ایستگاه چوبر در یک دوره آماری 13 ساله (75-1374) تا (87 -1386) نشان می‏دهد که تغییرات محسوسی در بارندگیهای سالانه نظاره می‏گردد بطوریکه کمترین مقدار بارندگی با ارتفاع 5/1041 میلی‏متر در سال 76-75 و بیشترین مقدار بارندگی در سال 83-1382 با ارتفاع 5/1693 میلی‏متر در یک دوره 13 ساله روی داده می باشد. میانگین بارندگی سالیانه نیز 1/1430 میلی‏متر می‏باشد. در چنین وضعیتی اگر بخواهیم تغییرات زمانی داده را مورد مطالعه قرار دهیم دامنه تغییرات به حدی می باشد که نمی‏توان از آن چیزی درک نمود. لذا برای آنکه تصویر روشنتری از تغییرات داشته باشیم و بتوانیم دوره‏های پرآبی و کم‎آبی را اظهار کنیم از میانگین متحرک 3، 5 ساله بهره گیری می‏کنیم. در جدول شماره 4-3 میانگین متحرک بارندگی 3 ساله و 5 ساله ایستگاه بارندگی حوضه برآورده شده می باشد و در شکل شماره 4-1 تغییرات بارندگی سالانه و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله ایستگاه چوبر مشخص می‏باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این روش آغاز میانگین بارندگی 75-74 و 76-75 و 77-76 را با هم جمع کرده و تقسیم بر 3 نموده و میانگین بارندگی آن 3 سال 6/1300 را برای سال 76-75 می‏نویسیم و به همین ترتیب سالهای بعد را انجام می‏دهیم و در میانگین متحرک 5 ساله آغاز 5 سال اول را با هم جمع کرده و تقسیم بر 5 می‏کنیم و برای سال 77-76 مقصود کرده و سپس همچنان ادامه می‏دهیم. بطور کلی تغییراتی که در این اعداد هست تصاویر بهتری از بارندگی به دست می‏دهد با ترسیم شکل بارندگی سالانه و میانگین متحرک 3 و میانگین متحرک 5 ساله تغییرات فوق را به نمایش می‏گذاریم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه