عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

تداوم جریان رودخانه ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رودخانه در هر حوضه آبریز می تواند از نقطه نظر تداوم جریان با یکی از حالتهای رودخانه همیشگی، غیر همیشگی و خشک مشابه باشد. در حوضه آبریز چوبر شفت با در نظر داشتن بارش نسبتا خوب، جریان رودخانه ای در تمام طول سال هست. وجود چشمه ها و بارش برف در زمستان و همچنین ذوب برف در فصل گرم باعث گردیده اند که حتی زمانی که بارندگی بسیار اندک هم باشد یک جریان همیشگی در رودخانه مستقر باشد.

4-7-3 ارتفاع آب جاری شده

برای برآورد ارتفاع رواناب از فرمول زیر بهره گیری شده می باشد. در این فرمول از تقسیم حجم آب جاری شده به سطح حوضه ارتفاع آب جاری شده بدست می آید و برحسب میلی متر یا سانتی متر اظهار می‏گردد و در یک منطقه با مساحت حوضه نسبت معکوس دارد.

= Hارتفاع آب جاری شده ( ارتفاع رواناب ) برحسب میلی متر یا سانتی متر

 = Aمساحت به کیلومتر مربع

= Vحجم جریان ( حجم آب جاری شده ) (M. C. M) به میلیون متر مکعب

 

 

با در نظر داشتن جدول فوق بیشترین مقدار رواناب را فروردین ماه با 20/89میلی متر و بعد از آن اسفندماه  و مهرماه بترتیب با 52/74  و 73. 98میلی متر داشته‏اند و کمترین مقدار ارتفاع رواناب را خرداد ماه با 68/24 میلی متر و پس از آن مرداد  و تیر ماه با 10 /27 و 28. 66میلی متر داشته اند. متوسط ارتفاع رواناب سالانه نیز 26/638میلی متر می باشد.

 

4-7-4 آب نمود یا هیدروگراف طبیعی حوضه امامزاده ابراهیم

منحنی تغییرات دبی برحسب زمان را آب نمود یا هیدروگراف می نامند , هر چند تغییرات سطح آب در زمان نیز هیدروگراف نامیده می گردد. پس بایستی گفت هیدروگراف برای تجزیه و تحلیل رفتار منابع آب تهیه می گردد. مطالعه هیدروگراف حوضه , امکان مطالعه دبی حداکثر سیلاب , حجم سیلاب و اندازه ذخیره حوضه پس از قطع بارندگی را فراهم می آورد در طراحی ابعاد سازه های آبی , تأثیر اساسی دارد (مهدوی, 1378 ).

با در نظر داشتن توضیحاتی داده شده  و بر اساس داده‎های موجود آب نمود یا هیدروگراف ماهانه حوضه امامزاده ابراهیم ترسیم شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه