عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

شیب حوضه

شیب در فرسایش آبی از عوامل مهم تخریب به شمار می رود در صورتیکه اهمیت آن در فرسایش بادی ناچیز می باشد هر چه شیب زمین بیشتر باشد، فرسایش بیشتر می باشد به بیانی دیگر درجه شیب با شدت فرسایش ارتباط مستقیم دارد زیرا شیب از یک طرف موجب افزایش سرعت آب می گردد و از سوی دیگر نیروی اصطکاک را کاهش می دهد (کردوانی، 1376)خصوصیاتی از شیب که در فرسایش خاک دخالت دارند عبارتند از: درجه، طول، شکل و جهت شیب.

 

4-6-3-1 تأثیر درجه شیب در فرسایش خاک

 در صورت یکسان بودن سایر شرایط شیب های تند (البته تا حدی از درجه شیب) فرسایش بیشتری ایجاد   می­کنند زیرا در شیب­های تند، آب با سرعت بیشتری به طرف پایین جاری می گردد و در نتیجه انرژی جنبشی و قدرت فرسایندگی آن بیشتر می گردد اگر شیب زمین 4 برابر گردد سرعت جریان 2 برابر می گردد با دو برابر شدن سرعت جریان آب انرژی جنبشی در نتیجه قدرت فرسایندگی آن 4 برابر می گردد. (رفاهی، 1378)  برای تهیه نقشه شیب پس از آنکه نقشه توپوگرافی را رقومی کرده، به کمک نرم افزار Arc gis نقشه شیب تهیه گردید. جدول شماره 4-1 توزیع طبقات شیب رادر  حوضه آبریز امامزاده ابراهیم نشان می‎دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول شیب فوق نشان می دهد که  شیب 0 تا 10 درجه بیشترین فراوانی را در سطح حوضه دارد. و کمترین فراوانی شیب نسبت به سطح حوضه در شیب بیشتر از100 درجه می باشد. شکل شماره 3-4 توزیع شیب به سطح حوضه را نشان می­دهد.

هیدرولوژی

به مقصود مطالعه وضعیت هیدرولوژی حوضه های آبریز و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین مطالعه جریان ماهیانه و برآورد دبی سیلاب نیاز به آمار دبی هایی می باشد که در ایستگاههای هیدرومتری اندازه گیری می‎گردد جهت مطالعه حوضه امامزاده ابراهیم از آمار ایستگاه مبارک آباد که در ارتفاع 70 متری هست بهره گیری شده می باشد. جهت مطالعه خصوصیات هیدرولوژی حوضه امامزاده ابراهیم روشهای زیر را انجام می‏دهیم.

 

4-7-1 مطالعه آبدهی فصلی حوضه امامزاده ابراهیم

دبی جریان عبوری در ماههای مختلف سال در ایستگاه مبارک آباد مطالعه و بصورت فصلی تجزیه و تحلیل گردید این تغییرات در جدول زیر مشخص می باشد.

–  براساس آمار موجود درایستگاه مبارک آباد بیشترین جریان آبی در فصل پاییز با 94/12متر مکعب بر ثانیه که در حدود 6/31 درصد جریان آبی را به خود اختصاص می دهد. و کمترین جریان فصلی نیز در تابستان با 8/6 متر مکعب بر ثانیه که در حدود 6/16 درصد می باشد جدول زیر آبدهی فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه